English version

Kunnskap for praksis - sosialfagenes kunnskapsutvikling (KUPSK)

Forskningsgruppen KUPSK driver forskning som er innrettet mot kunnskapsutvikling og profesjonskvalifisering innen sosialfag.

Samfunnsendringer krever ikke bare nye kunnskaper, men krever også at sosialfagene stiller spørsmål til egen kunnskapsutvikling. Det innebærer forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til kunnskap og kunnskapsformer som læres gjennom utdanningen og kunnskap som anvendes og utvikles i praksis. Det innebærer utforskning av kunnskapsbasert praksis, forholdet mellom forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og de faglige og metodiske tilnærmingene som utvikles og etterspørres i praksisfeltene.

I dette miljøet forskes det på begreper og begrepsutvikling i utdanning, forskning og praksisfelt. Et særlig fokus vil være på begreper som er definerende og fungerer som premisser for det profesjonelle arbeidet og derfor ofte tatt for gitt. Ved å utforske slike begreper i historiske og komparative perspektiver, legges det til rette for et utdypet teoretisk kunnskapsgrunnlag.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskergruppen

   I forskergruppen arbeides det også med utforsking av læringsperspektiver og pedagogiske tilnærminger som kvalifiserer studentene til å arbeide i komplekse og konfliktfylte praksisfelt, herunder hvordan utdanningen kan bidra til å utvikle kritisk reflekterende praktikere.

   Et tredje område som det forskes på er hvordan overgangen fra utdanningsinstitusjon til praksis oppleves og håndteres, og hvordan det legges til rette for livslang læring for profesjonsutøverne.

   Relevans for samfunnet

   Kunnskapsbidragene fra forskningen har samfunnsrelevans gjennom å utforske og videreutvikle praksisnære profesjonsutdanninger som i særlig grad arbeider med utsatte og marginaliserte grupper. Kunnskap og kunnskapsutvikling utvikles og påvirkes av så vel nasjonale føringer som internasjonale konvensjoner og bevegelser.

   Relevans for utdanningene

   Forskningen er nært knyttet opp til det som foregår i utdanningene, på alle nivåer, bachelor, master og ph.d., og til de pedagogiske tilnærmingene som er i bruk og utvikles i de ulike emnene og studieområdene. Empiriske studier om hva som bidrar til mest mulig læring, vil være viktig og nødvendig kunnskap for alle som underviser og forsker i dette feltet.

  • Forskning i utdanningene

   Forskergruppa har som formål å fungere som et laboratorium for forskningsbasert undervisning på alle nivåer av de sosialfaglige utdanningene.

   Forskergruppa vil være en faglig plattform for ph.d.-programmets obligatoriske emne Ideer og begreper i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

   På masternivå vil forskergruppa kunne bidra til undervisning i vitenskapsteori samt samfunnsfaglig og sosialfaglig teori (T1 og T2).

   På bachelorutdanningene i barnevern og sosialt arbeid vil forskergruppa kunne bidra til undervisning i blant annet vitenskapsteori, makt og avmakt og ferdighetstrening.

   I tillegg vil forskergruppas fokus på sosialfaglig utdanning og profesjonskvalifisering bidra til undervisningsmetoder og til mer integrert undervisning gjennom hele løpet fra bachelor til ph.d.