English version

Medienarrasjonsgruppa (MNG)

Denne forskergruppa undersøker hvordan mediene tolker, fremstiller og gjenspeiler forskjellige perspektiver på virkeligheten gjennom sine produksjons- og uttrykksformer.

Forskningsgruppa MNG (Medienarrasjonsgruppa) ved Institutt for journalistikk og mediefag undersøker ulike former for narrativer i medier – forstått som journalistikk, generell sakprosa og annen medieproduksjon.

Gruppa analyserer hvordan narrativene i medieoffentligheten utvikler seg over tid, og hvordan de konstruerer og gjenspeiler ulike måter å se virkeligheten på.

Vi legger spesielt vekt på hvordan ulike utviklingstrekk i samfunnet påvirker medienes tekster (verbale, visuelle og lydlige), og vice versa. En viktig del av gruppas arbeid er å styrke diskusjonen mellom forskere, medieprofesjonenes utøvere og allmennheten.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  MNG studerer narrativer og endringer i narrativer i alle typer medier, både teoretisk og empirisk.

  Gruppa arbeider særlig med kvalitativ tekstanalyse og teoriutvikling, supplert av andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige metoder. Blant annet kartlegger vi hvordan de sjangrene og fortellingsformene som mediene bruker, påvirker hvordan ulike aktører, hendelser og tendenser framstår i tekstene.

  Vi undersøker dessuten om utviklinger i samfunnet setter nye betingelser for hvilke kildevalg, narrative valg og framstillingsmåter aktørene gjør og mediene bruker. Ikke minst spiller bruken av fag- og forskningskunnskap en betydelig rolle i medienes fremstillinger. Dette gjelder både journalistikk, sakprosa og andre typer medietekster.

  I tillegg ser vi en økende demokratisering av den offentlige samtalen gjennom blant annet sosiale medier, men også en økende forekomst av narrativer i offentligheten som har form av propaganda eller fiktive påstander forkledt som fakta.

  Gruppa studerer slike spørsmål i et samtidig, historisk og komparativt perspektiv, både i Norge og i andre land. Denne kunnskapen kan også bidra til endring på de feltene vi studerer.

 • Aktivitet og nettverk

  MNG er en videreutvikling av forskergruppa Individeksponering i journalistikken (INDEX). INDEX publiserte blant annet tre antologier mellom 2015 og 2020. De to nyeste har åpen tilgang:

  Medienarrasjonsgruppa består av erfarne forskere og forskningsrekrutter, og vi er opptatt av å utvikle en forskningskultur der alle deltar og lærer av hverandre.

  I videre forstand ønsker gruppa å demokratisere forskningspraksis og vitenskapelig kunnskap. Det innebærer blant annet å publisere tekster som appellerer til et større publikum enn den interne fagkretsen. Det kan også innebære å trekke inn mediebrukere som medforskere i utviklingen av våre prosjekter. Et eksempel er det forskningsrådsfinansierte prosjektet U-YouPa, der europeisk ungdom bidrar til å utvikle kunnskapen i levende laboratorier (Living Labs).

  Per 2022 arbeider vi med følgende temaer:

  • Et narrativt begrepsapparat for analyse av journalistikk og sakprosa
  • Journalistisk sjangerutvikling i sosiale medier
  • Polarisering og identitetsbygging i nyhetsmediene
  • Kildebruk og -evaluering i journalistikk og sakprosa
  • Kritisk sportsjournalistikk – fortellinger, emner og profesjonelle utfordringer
  • Demokrati og inkludering blant ungdom i digitale rom
 • Metoder

  MNG anvender kvalitative og tekstnære forskningsmetoder som narrativ analyse, retorisk analyse og diskursanalyse. Problemstillingene våre krever også innslag av andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige metoder. Blant annet inkluderer U-YouPa-prosjektet deltakende design og levende laboratorier (Living Labs).

 • Forskning i utdanningene

  En rekke av MNGs publikasjoner inngår i pensumet på bachelor- og masterkurs ved Institutt for journalistikk og mediefag. Forskningen er relevant for alle studieretningene i masterprogrammet i medieutvikling: journalistikk, sakprosa og medier og kommunikasjon.

  Publikasjoner blir også brukt som pensum ved andre utdanninger og studiesteder. MNGs arbeid bidrar dermed til å styrke studentenes mediekompetanse på ulike måter, særlig når det gjelder tekstforståelse, kritisk språkbevissthet og kunnskap om medieproduksjon i en videre samfunnskontekst. 

  Gruppa har i 2020 også kunnet tilby stipender til masterstudenter som ønsker å bidra til MNGs arbeid. I 2021 blir gruppa utvidet med både en ph.d.- og en post.doc-stipendiat.