Målrettede tiltak i kommunene kan få flere flyktninger i jobb

Illustrasjonsfoto: Kvinne sitter foran pcen og viser noe for en annen kvinne. Mann jobber i forgrunnen.

Forskere ved OsloMet har nylig gjennomført et større evalueringsoppdrag for IMDi. I prosjektet har de gått gjennom og evaluert nye integreringstiltak i åtte kommuner. Forskerne har fulgt tiltakene gjennom det første året siden de startet opp, og de fleste av de åtte prosjektene kan vise til foreløpige resultater som peker i positiv retning.

Målet er at disse prosjektene skal øke flyktningers deltakelse i sysselsetting, utdanning og annet samfunnsliv i norske kommuner. Evalueringen er lagt opp slik at forskerne senere skal kunne undersøke effekten av tiltakene.

– Det er derfor vanskelig å si noe sikkert om resultater nå, men de fleste prosjektene har foreløpige resultater som peker i positiv retning. Det forteller prosjektleder Susanne Søholt, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet.

Om prosjektet

I dette prosjektet har forskere ved OsloMet prosessevaluert åtte integreringstiltak i norske kommuner. Forskerne Susanne Søholt, Tone Liodden, Mariann Stærkebye Leirvik, Berit Aasen, Ira Malmberg-Heimonen Anne Balke Staver, Anne Grete Tøge og Sigridur Vilhjalmsdottir har gjennomført prosjektet, som er utført på vegne av IMDi. Resultatene er publisert i tre rapporter (se referanser).

Forskerne har avdekket flere positive tendenser

Evalueringen har hatt to formål. For det første skulle forskerne vurdere om de utprøvde tiltakene har potensiale for å bedre den generelle kvaliteten i kommunenes integreringsarbeid. 

Dernest skulle forskerne gjennom denne evalueringen vurdere om det var metodisk grunnlag for systematisk utprøving og evaluering av effekten av ett eller flere av de åtte tiltakene i en større skala.

For å styrke kunnskapsgrunnlaget i evalueringene av de åtte tiltakene har forskerne også gjennomført tematiske kunnskapsoppsummeringer på integreringsfeltet.

Forsker Susanne Søholt, NIBR, OsloMet

Nasjonal interesse og overføringsverdi til andre kommuner 

– IMDi valgte ut prosjekter for evalueringen som de antok hadde integreringspolitisk potensiale utover den enkelte kommune, forteller Søholt.

– Med grunnlag i våre prosessevalueringer mener vi at alle prosjektene vi har fulgt kan ha interesse for andre kommuner og/eller bydeler i deres arbeid for å øke kvaliteten på det kommunale integreringsarbeidet, fortsetter hun. 

Søholt mener at prosjektene er interessante for andre kommuner og bydeler på to måter: 

Forskerne mener at dette tyder på at iverksetterne opplever at disse måtene å jobbe på gir resultater, og at det er sannsynlig at de seks elementene også kan påvirke iverksettingen av andre integreringstiltak overfor samme målgruppe. Dette til dels uavhengig av hvilket problem de skal løse og hva slags tiltak som velges for å løse problemet.

Pandemien har også påvirket integreringsarbeidet. Koronapandemien og de påfølgende smitteverntiltakene våren 2020 tydeliggjorde nødvendigheten av deltakernes digitale kompetanse.

Flere tiltak opprettholdt kontakt med deltakerne, og fortsatte undervisningen ved hjelp av digitale verktøy. Dette er kunnskap og erfaringer som fremtidige integreringstiltak kan bygge videre på.

Anbefaler videre utprøving

Det andre formålet med evalueringen å vurdere om ett til tre av de evaluerte tiltakene kan egne seg for en grundigere systematisk utprøving og evaluering av effekt. I vurderingen har forskerne lagt vekt på integreringspolitisk relevans og metodisk egnethet.

De anbefaler spesielt to av tiltakene for videre pilotering og systematisk utprøving: «Morsmålsstøtte i norskopplæringen for voksne deltakere med lite skolebakgrunn» og «Forkurs utdanningsvalg». Forslag og begrunnelser for anbefalingene er dokumentert i rapporten «Fra prosessevaluering til pilotering», delrapport 3, NIBR-rapport 2020:15.

Kontakt

Laster inn ...

Referanser

Relaterte saker

En sykepleier forbereder en sprøyte, i bakgrunnen ligger en pasient som snakker med en lege.
Flyktningers kompetanse er underutnyttet

En god matching av flyktningers yrkeskompetanse og kommunenes behov for arbeidskraft vil øke sannsynligheten for at flyktninger kommer raskere i arbeid og for en mer vellykket integrering.

Norskopplæring for flyktninger og innvandrere
Liten nytte av å flytte norskopplæring for flyktninger og innvandrere

Det diskuteres hvorvidt norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning bør tas over av norske universiteter. Ny rapport viser at dette vil kreve store endringer og omfatte svært få, og samfunnsnytten vil trolig være liten.

Fornøyd kvinne på arbeidsplass i samtale to kolleger.
Stadig flere nordmenn har trygg og stabil inntekt

Ny studie fra OsloMet viser at arbeidsmarkedet kanskje ikke er så brutalt likevel.

jenter i bymiljø
Slik håndterer muslimske jenter negativ sosial kontroll

Ny forskning viser hvordan unge muslimske jenter håndterer at andre forsøker å sette begrensninger for hvordan de lever sine liv.