English version

Ambulansepersonell sine vurderingar av samtykkekompetanse og sjølvråderett

Ph.d.-prosjektet utforskar ambulansepersonell si kunnskap og erfaringar med å vurdere samtykkekompetansen og retten til sjølvråderett hos pasientar med psykiske helselidingar og/eller rusproblematikk utanfor sjukehuset (prehospitalt).

Vår overordna motivasjon er å auke kvaliteten på helsetenesta som blir ytt av ambulansepersonell. Vi nyttar eit forskingsdesign med utforskande, sekvensiell, miksa metode.

Det inneber at vi startar delstudie en med bruk av fokusgruppe med ambulansepersonell før vi let resultata frå desse fokusgruppene leie til nye forskingsspørsmål som vi undersøkjer ved hjelp av spørjeskjemametodikk for å få eit meir generaliserbart svar blant ambulansepersonell.

  • Prosjektdeltakarar

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnarar

    Avdeling for helsetenesteforsking, Akershus universitetssjukehus