Kartlegging av konsekvenser av atypiske tilknytningsformer

Prosjektet undersøker konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid gjennom en kombinasjon av litteraturgjennomgang, kvalitative intervjuer og analyse av foreliggende kvantitative data. Prosjektet inkluderer perspektiver fra arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgivere/oppdragsgivere.

Problemstillingene som er førende for prosjektet er:

  1. Hvordan varierer arbeidsforhold mellom ansatte i ulike tilknytningsformer? 
  2. Hvordan påvirkes partssamarbeidet lokalt av sammensetningen av og utbredelsen av sysselsatte med atypiske tilknytningsformer på arbeidsplassen? 

Vi fokuserer på tre hovedformer for atypisk tilknytning: 1) tilknytningsformer preget av uforutsigbarhet (som midlertidige ansatte, ansatte med varierende arbeidstid, tilkallingsvikarer og lignende), 2) Selvstendige oppdragstakere, freelancere, konsulenter og 3) personer som utfører arbeid hvor flere virksomheter er involvert (som innleide fra bemanningsforetak eller ansatte i underentrepriser).

Første problemstilling kartlegger konsekvenser av atypisk tilknytning for et bredt spekter av arbeidsforhold: HMS, arbeidsmiljø (trivsel, kompetanse, opplæring, krav, kontroll/medvirkning), lønns- og arbeidsvilkår, fagorganisering og tariffavtaler. Den andre problemstillingen fokuserer på tillitsvalgtes og arbeidsgiveres opplevelser av hvordan partssamarbeidet påvirkes av at arbeidstakere/sysselsatte på arbeidsplassen har en annen tilknytning enn fast direkte ansettelse. Også konsekvenser for turnover og rekruttering kommer innunder denne problemstillingen.

Metode

Litteraturgjennomgangen presenterer de mest relevante studiene av relevans for hver av problemstillingene. Gjennomgangen inkluderer relevante forskningsrapporter.

Kvalitative intervjuer: Totalt 20 intervjuer med sentrale tillitsvalgte, arbeidsgivere/oppdragsgivere og arbeidstilsynet. Intervjuene informerer hovedsakelig problemstilling 2.

Kvantitativ dataanalyse: Kartlegging av forskjeller i arbeidsforhold mellom personer i ulike tilknytningsformer, kontrollert for bransjeforskjeller og egenskaper ved de sysselsatte. Datakilder: YS Arbeidslivsbarometer, Medbestemmelsesbarometeret, Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø (2016/2019) og AFIs vikarbyråundersøkelse.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...