English version

Barn og unges fritid i et likestillingsperspektiv

Prosjektet skal kartlegge forskning fra de siste ti år (2008-2018) som på ulike måter behandler barn og unges fritid i kombinasjon med kjønn og kjønnsstereotyper.

Eksempler på kjønnsstereotyper er normer, forestillinger, praksiser og strukturer knyttet til kjønn.

Kunnskapsoppsummeringen skal diskutere i hvilken grad slike størrelser gjør seg gjeldende for gutter og jenters deltakelse og valg innenfor fritidsfeltet.

I kunnskapsgjennomgangen vil vi arbeide med systematiske søk i biblioteksdatabaser, internett samt gjennomgå litteraturlister i publiserte artikler og rapporter. Hovedvekten av litteratursøk vil dreie seg om forskning som gjelder Norge og øvrige skandinaviske land. I forlengelse av selve kunnskapsoppsummeringen skal NOVA ved hjelp av samarbeidspartnere i organisasjons-Norge samle inn og systematisere en oversikt over tiltak som dreier seg om likestilling mellom gutter og jenter i barn og ungdoms fritidsaktiviteter.

Kunnskapsoppsummeringen skal leveres til #UngIDag-utvalget, et offentlig oppnevnt utvalg, som skal utrede likestillingsutfordringer som barn og unge møter på ulike arenaer. Utvalget skal levere sin innstilling til Barne- og likestillingsdepartementet høsten 2019.

Aktuelt fra prosjektet

Guttebein sparker fotball på gressmatte
Hvorfor er det nesten ingen jenter som sier de vil satse på idrett?

Forskere fra OsloMet har sett på hva 13-åringer gjør på fritiden. Idrett er mest populært, men det er nesten bare gutter som sier at de vil satse.