English version

Fritida til barn og unge i eit likestillingsperspektiv

Prosjektet skal kartleggje forsking frå dei siste ti år (2008–2018) som på ulike måtar behandlar fritida til barn og unge i kombinasjon med kjønn og kjønnsstereotypar.

Døme på kjønnsstereotypar er normer, framsyningar, praksisar og strukturar knytt til kjønn. Kunnskapsoppsummeringa skal diskutere i kva grad slike storleikar gjer seg gjeldande for gutar og jenters deltaking og val innanfor fritidsfeltet.

I kunnskapsgjennomgangen vil vi arbeide med systematiske søk i bibliotekdatabasar, internett og dessutan gå gjennom litteraturlister i publiserte artiklar og rapportar. Hovudvekta av litteratursøk vil dreie seg om forsking som gjeld Noreg og andre skandinaviske land. 

I forlenging av sjølve kunnskapsoppsummeringa skal NOVA ved hjelp av samarbeidspartnarar i organisasjon-Noreg samle inn og systematisere ei oversikt over tiltak som dreier seg om likestilling mellom gutar og jenter i barn og ungdoms fritidsaktivitetar.

Kunnskapsoppsummeringa skal leverast til #Ungidag-utvalet (regjeringen.no), eit offentleg utnemnt utval, som skal greie ut likestillingsutfordringar som barn og unge møter på ulike arenaer. Utvalet skal levere innstillinga si til Barne- og likestillingsdepartementet hausten 2019.

Aktuelt frå prosjektet

Guttebein sparker fotball på gressmatte
Hvorfor er det nesten ingen jenter som sier de vil satse på idrett?

Forskere fra OsloMet har sett på hva 13-åringer gjør på fritiden. Idrett er mest populært, men det er nesten bare gutter som sier at de vil satse.