English version

Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep

Dette prosjektet skal bidra til å utfylle kunnskapshullet om barnevernets håndtering av vold og overgrep.

Vold og overgrep utgjør en betydelig og økende del av barneverntjenestens sakstilgang, samtidig er det begrenset kunnskap om hvordan barnevernet håndterer denne typen saker. Dette prosjektet skal bidra til å utfylle dette kunnskapshullet.

Studien er avgrenset til vold i nære relasjoner og har som hovedformål å fremskaffe kunnskap om hvordan barneverntjenesten håndterer saker om vold og overgrep, og hvordan barn og foreldre (eller andre følgepersoner) opplever barnevernets arbeid.  

Vi vil belyse hvilke voldsforståelser som ligger til grunn for barneverntjenestens arbeid, belyse beslutnings- og tiltaksarbeid og hvordan barn og foreldre opplever tjenestens arbeid og tiltak. I tillegg belyser studien de interne og eksterne rammebetingelsene for barneverntjenestens arbeid, og hvordan barnevernet samarbeider med andre tjenester. 

Fire delstudier

Forskningsdesignet er sekvensielt og omfatter ulike typer data organisert i fire delstudier: 

I tillegg er det gjennomført intervjuer med 20 barneverntjenester om deres håndtering av koronapandemien.  Resultatene fra denne delstudien vil publiseres i et NOVA-notat innen utgangen av 2020. 

Resultatene fra hovedstudien publiseres i en NOVA-rapport i 2022. Resultatene vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for den videre utviklingen av politikk og praksis i barnevernets arbeid med vold i nære relasjoner og gi verdifull innsikt i krisehåndtering.