English version

Decoding digital media in African regions of conflict (DDMAC)

DDMAC skal samle empiri knyttet til forskjellige gruppers bruk av sosiale medier og disse medienes spredning, innhold og agendasettingsfunksjon i afrikanske regioner rammet av konflikt.

Intensiverende konflikter truer de siste tiårenes utvikling, ikke minst i regioner i Afrika sør for Sahara. Digital kommunikasjon synes å ha en sterk innvirkning både på hvordan konflikter utvikler seg og på hvordan de formidles, men det er behov for empirisk forskning knyttet til hvilken rolle digitale medier spiller i konflikter.

Etiopia og Mali er valgt som fokusland for forskningen, ettersom de representerer to viktige konfliktområder, nemlig Afrikas Horn og Sahel. Erfaringer fra disse to landene kan bidra til å gi relevant kunnskap om digitale mediers rolle i pågående konflikter. Selv om det dreier seg om to vidt forskjellige land har de begge en historie kjennetegnet av svake sosiale kontrakter, svært sammensatt befolkning preget av stor grad av ulikhet og konflikter mellom polariserte etniske grupper.

Prosjektleder

Laster inn ...
 • Mer om prosjektet

  Gjennom en ambisiøs tverrfaglig tilnærming som kombinerer medie- og konfliktstudier, antropologi og samfunnsvitenskapelig dataanalyse og et bredt spekter av metoder som spenner fra fokusgruppeintervjuer, netnografier, «skraping» av store mengder informasjon fra sosiale medier, nettverksanalyse, innholds- og diskursanalyse vil prosjektet søke ny kunnskap om befolkningers bruk av sosiale medier, hvordan desinformasjon og hatefulle ytringer spres gjennom digitale nettverk, diasporas rolle i konflikter og forholdet mellom digitale og tradisjonelle medier (radio) i regioner med relativt lav internettdekning.

  Prosjektet tar sikte på å etablere prinsipper og prosesser for å forhindre, håndtere og løse konflikter på en bærekraftig måte og presentere dem i en kontekstspesifikk teori om digitale mediers rolle i afrikanske regionale konflikter.

  Mangelen på kommunikasjon mellom forskning på engelsk og fransk, to av de største lingua franca på det afrikanske kontinentet, er overraskende, og prosjektet tar sikte på å bygge bro mellom de to forskningstradisjonene, samtidig som det inkluderer lokale språk.

 • Prosjektets hovedmål

  • Samle empiriske bevis som definerer og demonstrerer bruken av og spredningen, innholdet og agendaen til sosiale medier i konfliktregioner i Afrika sør for Sahara.
  • Identifisere mekanismer for hvordan desinformasjon og hatefulle ytringer spres i sosiale medier i konfliktområdet, både i og utenfor geografiske regioner.
  • Ut fra disse dataene ønsker prosjektet å utvikle en ny teoretisk modell for «afrikanske digitale demokratier», med prinsipper og praksis som kan forhindre, håndtere og løse uoverkommelige konflikter.
 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...