Analyse av rammevilkår for å tilpasse og skaffe eigna bustader for ei aldrande befolkning

Formålet for prosjektet er å skaffe kunnskap om problemstillingar knytt til temaet «bustader for ei aldrande befolkning».

I ein situasjon der vi blir stadig fleire eldre, er det viktig at den ordinære bustadmarknaden tilfredsstiller både befolkninga og behovet til dei kommunale omsorgstenestene for lettstelte og tilgjengelege bustader.

Vi er særskilt opptekne av mellom anna følgjande tema:

Desse temaa blir undersøkte ved hjelp av kvalitative intervju og to surveyer sende til høvesvis representantar for bustadnæringa og norske kommunar.