English version

Rusbruk og ruspolitikk i endring

Prosjektet skal bidra med ny innsikt i bruksmønstera til dei unge av alkohol og illegale rusmiddel, rusmidlas sosiale meining og konsekvensar av rusmiddelrelaterte straffereaksjonar.

I ei tid der bruksmønster av både alkohol og illegale rusmiddel er under endring, og ruspolitikken er under stadig debatt, er det viktig å ha eit forskingsmiljø som er tett på.

Prosjektet skal bidra til å styrkje forskingsaktivitetane og kompetansen til NOVA knytt til ungdom og rusbruk.

Viktige problemstillingar er: 

Dette er problemstillingar som skal undersøkjast ved hjelp av eksisterande kvantitative (Ungdata og Ung i Noreg longitudinell) og kvalitative (Ungsex) data. Resultata vil publiserast i fagfellevurderte tidsskrift, og hovudfunn vil også formidlast gjennom populærvitskaplege kanalar.

Kunnskapen prosjektet får fram, vil vere relevant for alle som jobbar med helsefremjing, førebygging og politikkutforming og interessant for befolkninga generelt.

  • Prosjektdeltakarar

    Laster inn ...