English version

Motivasjon og mestring. Evaluering av Flyt

NOVA skal evaluere programmet Flyt og undersøke om det bidrar til å styrke deltakerne på måter som gjør dem bedre rustet til å kunne fullføre og bestå videregående opplæring.

Flyt er et livsmestringsprogram for ungdommer i sårbare livssituasjoner på 10. trinn. Gjennomføringen er lagt til skoleferier, helger og ettermiddager. Flyt er utformet med sikte på å spille en avgjørende rolle for den enkeltes utdanningsløp, noe som i neste omgang vil ha en samfunnsmessig betydning.

Hovedspørsmålet er hvorvidt Flyt bidrar til å styrke deltakerne på måter som gjør dem bedre rustet til å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Den bærende ideen er å gi unge verktøy for å sette dem i stand til å kunne gjennomføre skolen.

Problemstillinger

Data

Det samles inn en rekke ulike typer av data. For det første følger vi puljene som gjennomfører Flyt i ulike deler av landet. Disse blir intervjuet på flere tidspunkter – før oppstart, underveis og når de avslutter. Det er videre planer om å innhente informasjon om hva de gjør fem år etter avslutning på Flyt.

For å kunne konkludere om den eventuelle betydningen av Flyt, innhenter vi også informasjon om kontrollgrupper, som er mest mulig identiske med deltakerne. På den måten kan vi sammenlikne unge som deltar i Flyt, med unge som ikke deltar. Foruten kvantitative data, gjennomføres også kvalitative intervjuer. 

Relevans

Kunnskapen er relevant for å redusere frafallet fra videregående skole og for å redusere omfanget av utenforskap. I tillegg skal prosjektet bidra med økte livsmestringsferdigheter og mer kunnskap om framtidige muligheter knyttet til arbeid og utdanning.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Hovedfunn fra Flyt-evalueringens del 1

  Første del av Flyt-evalueringen fant sted fra 2018–2021. Her er noen av hovedfunnene:

  • Økt mestringsfølelse: Mens den opplevde mestringen var lavere blant deltakerne på Flyt før de startet, er mestringsopplevelsen på tilnærmet samme nivå etter avslutning av Flyt. Selvfølelsen ser også ut til å bedres gjennom deltakelse i Flyt.
  • Nye sosiale opplevelser: Flyt-ungdommene klarer seg gjennomgående ganske godt faglig, men har utfordringer knyttet til sosiale forhold. Isolasjon, ensomhet og en opplevelse av ikke å få være med, er gjennomgående. Deltakerne opplever at de har fått nyttig sosial trening, men mange opplever fortsatt sosial utenforskap. 
  • Stedsforskjeller: Flyt er gjennomført på ulike steder i landet. Oppvekstbetingelsene er ulike. Små steder er ofte krevende for unge som opplever sosialt utenforskap ettersom de har få alternative sosiale arenaer.
  • Tryggere på å ta egne valg: Deltakerne opplever at de har bedre forutsetninger for å velge studieprogram som er riktig for dem.
 • Publikasjoner

Aktuelt fra prosjektet

To smilende 16-åringe gutter med hettegenser ute i landlig miljø.
Ny rapport viser at vi bør tenke nytt for å bekjempe det store frafallet i videregående skole

– Det er ikke nødvendigvis så mye som skal til for å gjøre en veldig stor forskjell, sier OsloMet-forsker Jon Rogstad og viser til livsmestringskurset Flyt.