English version

Evaluering av "Idrett for alle i Oslo"

I dette prosjektet gjennomfører NOVA, i samarbeid med Norges idrettshøgskole, en følgeevaluering av satsingen «Idrett for alle i Oslo» fra 2018 og fram til og med 2024.

Idrettssatsingen ble igangsatt av Oslo Idrettskrets, og har som hensikt å skape økt og mer mangfoldig idrettsdeltakelse blant barn og unge i Oslo. 

Ett mål med evalueringen er det et mål å identifisere virkninger av idrettssatsingen. I hvilken grad oppnår idrettssatsingen målene om bredere idrettstilbud, reduserte kostnader og økt aktivitet i osloidretten? Et annet mål er å få svar på hvilke mekanismer som bidrar til å understøtte målsettingene i idrettssatsingen. Hvilke forutsetninger og betingelser må være tilstede for at man best skal lykkes med å oppnå «idrett for alle»?

For å besvare forskningsspørsmålene tar vi i bruk og kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. Det kvalitative arbeidet baserer seg på intervjuer med personer involvert i og berørt av idrettssatsingen, deltakende observasjon av idrettsaktivitet og dokumentgjennomgang. De kvantitative analysene tar utgangspunkt i undersøkelsen Ung i Oslo (2015, 2018, 2021 og 2024). 

Forskningen tar sikte på å frambringe innsikt om barrierer for idrettsdeltakelse og sosiale forskjeller i osloidretten, og gi et styrket beslutningsgrunnlag for å ta virkningsfulle, inkluderende grep innenfor barne- og ungdomsidretten.