English version
Gerd Marie Solstad

Gerd Marie Solstad

Kort om

Gerd Marie Solstad er forsker II ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Hun har en ph.d. i idrettsvitenskap (2019) fra Norges Idrettshøgskole. Solstad anvender sosiologiske perspektiver i sin forskning på vold og overgrep, sosioøkonomisk ulikhet og idrettens betydning for barn og unge.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Følgeforskning om "idrett for alle i Oslo"

  I dette prosjektet gjennomfører NOVA, i samarbeid med Norges idrettshøgskole, en følgeevaluering av satsingen «Idrett for alle i Oslo» fra 2018 og fram til og med 2024.

 • Idrettens posisjon i ungdomstida

  Ungdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse.

 • Idrettsforskning ved Ungdatasenteret

  Prosjektet har som målsetting å oppdatere og utdype kunnskapen vi har om deltakelse i idrett og fysisk aktivitet og opplevelser med idretten blant barn og unge.

 • Internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn og unge

  Prosjektet skal i en omfattende litteraturgjennomgang kartlegge eksisterende kunnskap om internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn og unge, heretter omtalt som digital seksuell vold.

 • Seksualkultur i ungdomstida

  Prosjektet skal undersøke hvordan ungdom forhandler, erfarer og håndterer spørsmål knyttet til seksualitet, seksuell helse og risiko.

Vitenskapelige publikasjoner

Wilhelmsen, Terese; Berg, Ellen ; Evensen, Kristin Vindhol; Solstad, Gerd Marie ; Thorjussen, Ingfrid M. (2023). Bevegelsesfellesskap i oppveksten : kritiske perspektiver på inkludering og mangfold. ISBN: 9788245041415. 413 s. Fagbokforlaget.

Stefansen, Kari ; Solstad, Gerd Marie ; Tokle, Rikke (2023). What Happened to Me? Ambiguity and Surety in Narratives of Intoxicated Sexual Assault. Sociology.
https://doi.org/10.1177/00380385231209243

Sandvik, Morten Renslo; Solstad, Gerd Marie (2023). Hva har Hartmut Rosa å si til idrettsforskningen? Betraktninger om inkludering i en eskalerende idrett. Wilhelmsen, Terese; Berg, Ellen; Evensen, Kristin Vindhol; Solstad, Gerd Marie; Thorjussen, Ingfrid M. (Red.). Bevegelsesfellesskap i oppveksten : kritiske perspektiver på inkludering og mangfold. s. 171-186. Fagbokforlaget.
https://doi.org/10.55669/oa230109

Strandbu, Åse; Solstad, Gerd Marie ; Stefansen, Kari ; Frøyland, Lars Roar (2023). Seksuell trakassering og andre krenkelser i ungdomsidretten: Forekomst og mønstre i utsatthet. 17 s. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). Vol. 4.
https://doi.org/10.18261/ntu.4.1.2

Tokle, Rikke ; Buvik, Kristin; Stefansen, Kari ; Solstad, Gerd Marie (2023). Safety strategies, status positioning and gendered double standards: adolescents’ narratives of sexualised risk in alcohol intoxication contexts. 16 s. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2174010

Strandbu, Åse; Solstad, Gerd Marie ; Stefansen, Kari ; Sandvik, Morten Renslo (2022). Sexual Harassment or Just Coaching? Sport Students Making Sense of Possibly Sexualising Coach Behaviours. 12 s. Social Sciences. Vol. 11.
https://doi.org/10.3390/socsci11120543

Stefansen, Kari ; Solstad, Gerd Marie (2021). Festovergrep. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. s. 231-253. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/https://doi.org/ 10.23865/noasp.14

Solstad, Gerd Marie ; Stefansen, Kari ; Åse, Strandbu (2021). An Eliasian analysis of students’ views on guidelines against sexual harassment and abuse in sport. 17 s. International Review for the Sociology of Sport.
https://doi.org/10.1177/10126902211053539

Solstad, Gerd Marie (2019). Reporting abuse in sport: a question of power?. European Journal for Sport and Society (EJSS). Vol. 16.
https://doi.org/10.1080/16138171.2019.1655851

Solstad, Gerd Marie ; Strandbu, Åse (2019). Culturally ‘safe sport’: on political mobilisation against abuse in Zambian sport. 13 s. International Journal of Sport Policy and Politics. Vol. 11.
https://doi.org/10.1080/19406940.2019.1615975

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig