English version

Idrettsforskning ved Ungdatasenteret

Prosjektet har som målsetting å oppdatere og utdype kunnskapen vi har om deltakelse i idrett og fysisk aktivitet og opplevelser med idretten blant barn og unge.

Forskerne skal undersøke:

  1. deltakelse i barneidrettene og kontroversene rundt hvordan barneidretten er organisert
  2. pandemiens konsekvenser for unges idrettsdeltakelse
  3. hvilke prosesser i ungdoms liv som bidrar til at ungdom bestemmer seg for å fortsette eller slutte i ungdomsidretten
  4. omfanget av seksuell trakassering og andre negative hendelser i ungdomsidretten

Prosjektet vil ta i bruk spørreskjemadata fra Ungdata (ungdata.no) og Ungdata junior, samt kvalitative, longitudinelle intervjudata fra undersøkelsen Ungdom i endring.

Resultatene vil ha relevans for politikkutformingen på idrettsfeltet rettet mot barn og unge. Studien gjennomføres med støtte fra Kulturdepartementet og er et samarbeid med Norges idrettshøgskole.

Studien bygger på prosjektet: Idrettens posisjon i ungdomstida.