English version
Anders Bakken

Anders Bakken

Kort om

Anders Bakken er forsker II ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han er utdannet sosiolog (1995) fra Universitetet i Oslo (cand. sociol). Han har forsket på norsk ungdom siden midten av 1990-tallet, og har vært særlig opptatt av oppvekstbetingelser for dagens unge. Bakken har vært prosjektleder for en rekke evalueringer av ulike reformer og tiltak i skolesektoren, og har jobbet spesielt med sosiale forskjeller i ungdoms skoleresultater. Bakken er leder for Ungdata-senteret, og har ansvar for de kommunale ungdomsundersøkelsene.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Sosial ulikhet   Ungdom   Skoleprestasjoner   Skole   Ungdata

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Elevers trivsel og skolemiljø

  Forskningsprosjektet skal gi ny og utfyllende kunnskap om hvilke forhold som har betydning for elevers trivsel og opplevelse av skolemiljø, hva som kan være årsaker til at elevers mistrivsel og negative opplevelser har økt de siste årene, og hvordan skoler arbeider med skolemiljøet.

 • Følgeforskning om "idrett for alle i Oslo"

  I dette prosjektet gjennomfører NOVA, i samarbeid med Norges idrettshøgskole, en følgeevaluering av satsingen «Idrett for alle i Oslo» fra 2018 og fram til og med 2024.

 • Idrettens posisjon i ungdomstida

  Ungdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse.

 • Idrettsforskning ved Ungdatasenteret

  Prosjektet har som målsetting å oppdatere og utdype kunnskapen vi har om deltakelse i idrett og fysisk aktivitet og opplevelser med idretten blant barn og unge.

 • International civic and citizenship education study 2016 (ICCS)

  ICCS 2016-studien undersøker skoleelevers kunnskaper om demokratiske verdier og politiske systemer, deres forståelser og kompetanse i å anvende demokratiske prinsipper og samfunnsengasjement.

 • Langtidskonsekvenser av koronapandemien for oppvekst og likestilling

  I dette prosjektet skal vi undersøke konsekvensene av pandemien for oppvekstsvilkår til barn og unge, likestilling i familier og for enkeltpersoner, inkludert barn og voksne med funksjonsnedsettelser.

 • Minoritetsungdom i vidaregående opplæring

  Dette prosjektet handlar om unge med innvandrarbakgrunn i vidaregåande opplæring. Målet er å få meir kunnskap om kvifor det er så store karakterforskjellar etter landbakgrunnen til foreldra.

 • Oslo-ungdom i koronatiden

  Oslo-ungdom i koronatiden er en unik undersøkelse som vil gi innblikk i hvordan korona-epidemien har påvirket ungdom i Oslo.

 • Skolemiljøprosjektet: En studie av elevenes psykososiale miljø

  På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomførte NOVA og AFI en studie av elevenes psykososiale miljø i grunnskolen.

 • Stress og press blant unge i dag

  Målet med dette prosjektet er å få dypere innsikt i hvordan og hvorfor ungdom opplever press og stress.

 • Ung i Distrikts-Norge

  Dette prosjektet undersøkjer korleis ungdomslivet fortonar seg i dei minst sentrale områda i Norge.

 • Ung i Oslo 2018

  Formålet med undersøkelsen var å kartlegge ulike sider ved ungdoms hverdag og deres levekår, og å undersøke endringer over tid gjennom å sammenlikne med fire tidligere Ung i Oslo-studier.

 • Ung i Oslo 2021

  Ung i Oslo er Oslo kommune sin ungdataundersøkelse. Undersøkelsen i 2021 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – og hvordan unges oppvekstsituasjon har endret seg over tid.

 • Ung i Oslo 2023

  Ung i Oslo er Oslo kommunes Ungdataundersøkelse. Undersøkelsen i 2023 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – etter å ha levd med en pandemi i nærmere to år.

 • Ungdata

  Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

 • Ungdata pluss. En longitudinell studie av gutter og jenter i Vestfold og Telemark

  Ungdata pluss skal kartlegge hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark bruker fritiden sin, og undersøke hvilken betydning dette har for deres livskvalitet og helse, samt for overganger knyttet til utdanning og arbeid og etablering som voksen.

 • Ungdom og politisk ekstremisme

  NOVA skal undersøke politiske holdninger og engasjement blant norske ungdommer. Tillit og mistillit til samfunnet blant vanlige og mer radikale ungdommer er sentralt i prosjektet.

Vitenskapelige publikasjoner

Potrebny, Thomas; Nilsen, Sondre Aasen; Bakken, Anders ; Soest, Tillman von; Kvaløy, Kirsti; Samdal, Oddrun; Sivertsen, Børge; Aase, Heidi; Bang, Lasse (2024). Secular trends in mental health problems among young people in Norway: a review and meta-analysis. European Child and Adolescent Psychiatry.
https://doi.org/10.1007/s00787-024-02371-4

Kozák, Michal; Bakken, Anders ; von Soest, Tilmann Martin (2023). Psychosocial well-being before, during and after the COVID-19 pandemic: a nationwide study of more than half a million Norwegian adolescents. Nature Mental Health.
https://doi.org/10.1038/s44220-023-00088-y

Rodriguez Cano, Ruben; Kypriotakis, George; Cortes Garcia, Laura; Bakken, Anders ; von Soest, Tilmann Martin (2023). Polysubstance use and its correlation with psychosocial and health risk behaviours among more than 95,000 Norwegian adolescents during the COVID-19 pandemic (January to May 2021): a latent profile analysis. The Lancet Regional Health - Europe.
https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100603

Bakken, Anders ; Heggen, Kåre ; Helland, Håvard (2022). Utdanning. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn : bind 2. s. 179-205. Gyldendal Akademisk.

Heradstveit, Ove; Nilsen, Sondre Aasen; Breivik, Kyrre; Bakken, Anders ; Haug, Thomas; Stormark, Kjell Morten (2022). Psychometric properties of a short self-report measure of rule-breaking behaviour among adolescents: findings from the Ungdata survey. 9 s. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948221104650

Bilgrei, Ola Røed ; Bakken, Anders ; Pedersen, Willy (2021). Når ungdom ruser seg. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. s. 255-274. Cappelen Damm Akademisk.
https://hdl.handle.net/11250/2838822

Ulset, Vidar Sandsaunet; Bakken, Anders ; Soest, Tilmann Von (2021). Ungdoms opplevelser av konsekvenser av pandemien etter ett år med covid-19-restriksjoner. 8 s. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 141.
https://doi.org/10.4045/tidsskr.21.0335

Pedersen, Willy ; Bakken, Anders ; Stefansen, Kari ; von Soest, Tilmann (2021). Sexual victimization in the digital age: A population-based study of physical and image-based sexual abuse among adolescents. 12 s. Archives of Sexual Behavior.
https://doi.org/10.1007/s10508-021-02200-8

Bakken, Anders ; Hegna, Kristinn; Sletten, Mira Aaboen (2021). Offline, online. Digitale ungdomsliv gjennom tre tiår. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/90692

Heradstveit, Ove; Nilsen, Sondre Aasen; Breivik, Kyrre; Bakken, Anders ; Haug, Thomas; Hartveit, Kristian; Stormark, Kjell Morten (2021). Past Year Cannabis Use Among Norwegian Adolescents: Time Trends Based on the Ungdata Surveys 2010–2019. 15 s. Frontiers in Psychiatry. Vol. 12.
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.627479

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig