English version

Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

Gjennom Ungdata kan kommuner og fylkeskommuner få kartlagt sentrale sider ved ungdoms liv. Ungdata er godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid og kan brukes i det lokale folkehelsearbeidet og forebyggende arbeidet overfor ungdom.

Undersøkelsene dekker sentrale sider ved de unges livsstil og livssituasjon. Gjennom Ungdata får vi blant annet vite hvordan ungdom har det på fritida si og i skolen, hva slags fritidsaktiviteter de holder på med og hvordan de opplever foreldrene, vennene og nærmiljøet sitt. Ungdata kartlegger også helse, rus, kriminalitet, vold og mobbing.

NOVA står for den nasjonale koordineringen av Ungdata, mens de regionale ruskompetansesentrene gjennomfører undersøkelsene i kommunene. Helsedirektoratet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har støttet utviklingen av Ungdata økonomisk. Fra 2015 støttes Ungdata gjennom statsbudsjettet.

Enkel gjennomføring

Ungdataundersøkelsen er elektronisk basert. Spørreskjemaet har en fast grunnmodul som går igjen i alle undersøkelsene. I tillegg inneholder skjemaet en rekke valgfrie emner eller enkeltspørsmål som kommunene kan velge fritt basert på interesse og behov. Alle undersøkelsene knyttes opp til en felles nasjonale database som administreres av NOVA.

Forskning

Ungdatabasen er utgangspunkt for forskning både på NOVA og i andre miljøer. Ta kontakt med senterleder Anders Bakken for mer informasjon om forskningsoppdrag.

Forskning fra Ungdata vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen områdene utrydde fattigdom, god helse, god skole, likestilling mellom kjønnene, innovasjon og infrastruktur, mindre ulikhet, bærekraftige byer og samfunn, fred og rettferdighet og samarbeid for å nå målene.

Laster inn ...
  • Prosjektmedarbeidere

    Laster inn ...

Aktuelt fra Ungdata

ung jente i sengen med mobil og pc
Mobbetallene er høye blant barn i Oslo

Ung i Oslo 2023: 15 prosent av jentene på 5. trinn forteller at de bli mobbet hver 14. dag eller oftere. – Dette er urovekkende høye tall, sier Frøydis Enstad ved NOVA, OsloMet.

Foto: Ungdom holder opp pride-flagg på et arrangement
Ungdom som ikke er heterofile er mindre tilfredse med livet

Ungdommer som ikke er heterofile sliter mer med ensomhet og psykiske plager, viser fersk forskning fra NOVA ved OsloMet.

Foto: Fire ungdommer i en klatrevegg
Slik påvirket koronapandemien de unges treningsvaner

Mange har fryktet at pandemien har ført til større sosiale forskjeller i barn og unges idrettsdeltakelse. Fersk forskning viser overraskende funn.

To unge gutter og en jente samarbeider om skoleoppgave.
Det står bra til med ungdom i Oslo. På flere områder bedre enn før

Ung i Oslo 2023: – Vi ser en positiv utvikling på flere områder, sier forsker Anders Bakken ved NOVA, OsloMet.

Silhouette av ungdom som fester
Økt kokainbruk blant ungdom på videregående i Oslo

Andelen som sier de har brukt kokain, er nesten tredoblet siden 2018. Det viser en ny undersøkelse fra NOVA, OsloMet.

Foto: Bokser med smertestillende i en hylle i apotek
Svært høyt antall 10–12-åringer bruker smertestillende tabletter

En av fire 10–12-åringer brukte smertestillende medikament forrige uke. – Bekymringsverdig høyt tall, sier forsker.