English version

Ungdomsforskning

NOVA er det sentrale miljøet for forskning om ungdom i Norge. Tematisk spenner forskningen i Seksjon for ungdomsforskning svært bredt, og dekker de fleste sidene ved oppveksten og livssituasjonen til ungdom i Norge i dag.

Vi forsker på ungdom som aldersgruppe i samfunnet, på ungdomstiden som en fase i livsløpet og på tjenester og arenaer rundt de unge.  

Store løpende datainnsamlinger – både kvantitative og kvalitative – med ungdom som informanter utgjør et tyngdepunkt i forskningen. 

Forskningen vår handler ofte om ungdoms hverdagsliv – om familie, fritid og idrett, om skole og utdanning og demokratisk deltagelse. I tillegg forsker vi på ulike typer risiko i ungdomstida for eksempel knyttet til psykiske helse, seksuelle grenser, vold og annen problematferd. 

Forskningsinstituttet NOVA har i mange år rettet søkelyset mot minoritetsungdom og forholdet mellom majoritet og minoritet i et flerkulturelt samfunn. Overganger fra barn til ungdom og fra utdanning til arbeidsliv er et annet satsingsområde. Interessen for reproduksjon av sosial ulikhet og mekanismene bak dette går igjen som en sentral tematikk i mye av forskningen.

I tillegg til å bidra med forskning av høy kvalitet og gode data ønsker seksjon for ungdomsforskning å være et samlende miljø for forskning om ungdom i Norge og Norden. 

Forskningsleder

Laster inn ...
 • Mer om forskningen

  Store datasett

  Store løpende datainnsamlinger – både kvantitative og kvalitative – med ungdom som informanter utgjør et tyngdepunkt i forskningen vår.

  Siden begynnelsen av nittitallet, har NOVA gjennomført store nasjonale ungdomsundersøkelser med over 10.000 deltager, og i dag bidrar vi årlig med nasjonal surveydata som koordinator for Ungdata (Ungdata.no) som gjennomfører kommunale ungdomsundersøkelser. Gjennom flere tiår har NOVA fulgt Osloungdommen tett gjennom Ung i Oslo, hovedstadens Ungdataundersøkelse.

  I tillegg til tverrsnittstudiene, drifter NOVA Norges første store longitudinelle ungdomsundersøkelse, Ung i Norge, som har fulgt personer fra ungdomsårene og inn i voksen alder.

  Ved hjelp av forskningsregisteret Ungdata pluss skal NOVA og partnere kartlegge hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark bruker fritiden sin, og undersøke hvilken betydning dette har for deres livskvalitet og helse, samt for overganger knyttet til utdanning og arbeid og etablering som voksen.

  Fra 2018 har Seksjon for ungdomsforskning dessuten satset stort på å bygge opp en ny tematisk bred, kvalitativ, longitudinell datainnsamling, Ungdom i endring (uni.oslomet.no), som følger hele 81 ungdommer fra fire ulike oppvekststeder gjennom ungdomstida. Undersøkelsen bygger på og utfyller den kunnskapen fra surveyundersøkelsene.

   Våre ungdomsforskere spiller en sentral rolle i NOVAs tiårige Forskningsprogram om vold i nære relasjoner (uni.oslomet.no). Programmet inkluderer UngVold-studien som gjør det mulig å studere utviklingstrender i voldsutsatthet over en periode på 16 år blant norske barn og unge.

  NOVA har også fått i oppdrag å gjennomføre den årlige nasjonale trygghetsundersøkelsen.

  Et sentralt ungdomsforskningsmiljø

  NOVA har siden 2014 arrangert Ungdatakonferansen (ungdata.no) – en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

  NOVA driver Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (idunn.no) – et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig tidsskrift med ambisjon om å være den ledende publiseringskanalen for nordisk ungdomsforskning på skandinaviske språk.

  I 2022 arrangerte NOVA også den nordiske ungdomsforskningskonferansen NYRIS (uni.oslomet.no).

  Sosial ulikhet og klasseforskjeller er tema for mange av forskningsprosjektene i seksjonen, og Norsk nettverk for klasseforskning er ledet av noen av ungdomsforskerne våre.

 • Medlemmer

 • Publikasjoner

  • Stefansen, K.; Solstad, G.M. & Tokle, R. (2023). What Happened to Me? Ambiguity and Surety in Narratives of Intoxicated Sexual Assault. Sociology
  • Eriksen, I.M. & Andersen, P.L. (2023). The gendered district effect: psychosocial reasons why girls wish to leave their rural communities. Journal of Youth Studies
  • Frøyland, L.R. & Stefansen, K. (2023). Unges utsatthet for digitale seksuelle krenkelser. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning
  • Eriksen, I.M.; Stefansen, K.; Langnes, T.F. & Walseth, K. (2023). The formation of classed health lifestyles during youth: A two-generational, longitudinal approach. Sociology of Health and Illness
  • Paaske, N. m.fl. (2023). Challenges for European teachers when assessing student learning to promote democratic citizenship competences. Journal of Social Science Education
  • Helle, G.B.; Flemmen, M.P.; Andersen, P.L.; Ljunggren, J. (2023). En skjult utestengning fra politikk: Kulturell klasseanalyse og politisk ulikhet. Agora
  • Løvgren, M. m.fl. (2023). Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022. NOVA-rapport 14/23
  • Bakken, A. (2023). Ung i Oslo. Ungdomsskole og videregående skole. NOVA-rapport 6/23
  • Frøyland, L.R. m.fl. (2023). Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2023. NOVA-rapport 11/23
  • Wilhelmsen, T. m.fl. (2023). Bevegelsesfellesskap i oppveksten: kritiske perspektiver på inkludering og mangfold. Fagbokforlaget
  • Tokle, R.; Buvik, K.; Stefansen, K. & Solstad, G.M. (2023). Safety strategies, status positioning and gendered double standards: adolescents’ narratives of sexualised risk in alcohol intoxication contexts. Journal of Youth Studies

  Finn flere publikasjoner på forskernes ansattsider.

  Søk i NOVA-rapporter og -notat i ODA til OsloMet (oda.oslomet.no).

 • Prosjekter

  • Ungdom i endring

   Prosjektet tar for seg hvordan sosial ulikhet utspiller seg i ungdomstida.

  • Evaluering av "Idrett for alle i Oslo"

   I dette prosjektet gjennomfører NOVA, i samarbeid med Norges idrettshøgskole, en følgeevaluering av satsingen «Idrett for alle i Oslo» fra 2018 og fram til og med 2024.

  • Unges livssjanser

   I LIFECHANCES undersøker vi hvordan ulike ungdomsliv gir ulike livssjanser over tid.

  • Seksualkultur i ungdomstida

   Prosjektet skal undersøke hvordan ungdom forhandler, erfarer og håndterer spørsmål knyttet til seksualitet, seksuell helse og risiko.

  • UngVold 2023

   I 2023 gjennomførte NOVA en ny datainnsamling i spørreundersøkelsen UngVold, som kartlegger erfaringer med vold og overgrep i oppveksten blant norske barn og unge.

  • Voldsprogrammet

   Forskningsprogrammet handler om å forstå vold i nære relasjoner som fenomen og konsekvensene volden har for de som blir utsatt. Det handler også om tiltakene samfunnet setter i verk for å hjelpe utsatte og for å bekjempe vold.

  Finn flere forskningsprosjekter ved NOVA

 • Store datasett

  Store løpende datainnsamlinger – både kvantitative og kvalitative – med ungdom som informanter utgjør et tyngdepunkt i forskningen vår.

  • Ungdata

   Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

  • Ung i Oslo 2023

   Ung i Oslo er Oslo kommunes Ungdataundersøkelse. Undersøkelsen i 2023 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – etter å ha levd med en pandemi i nærmere to år.

  • Ungdom i endring

   Prosjektet tar for seg hvordan sosial ulikhet utspiller seg i ungdomstida.

  • Ung i Norge

   Ung i Norge er Norges første store longitudinelle ungdomsundersøkelse og følger personer fra ungdomsårene og inn i voksen alder.

  • UngVold 2023

   I 2023 gjennomførte NOVA en ny datainnsamling i spørreundersøkelsen UngVold, som kartlegger erfaringer med vold og overgrep i oppveksten blant norske barn og unge.

  • Ungdata pluss

   Ungdata pluss skal kartlegge hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark bruker fritiden sin, og undersøke hvilken betydning dette har for deres livskvalitet og helse, samt for overganger knyttet til utdanning og arbeid og etablering som voksen.

Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning

Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning gis ut i samarbeid med Universitetsforlaget og er åpent tilgjengelig.

Mira Aaboen Sletten og Ingunn Marie Eriksen
30 år med ungdomsforskning!

I 2021 var det 30 år siden det som senere har blitt ungdomsforskningsmiljøet på NOVA, ble etablert. Vi feiret blant annet med bok og podkast. Forskningen ble også presentert på Ungdatakonferansen.

Ungdom med gul jakke tar selfie.

Nyheter fra seksjonen

Portrett av Karolin Moberg ved NOVA, OsloMet.
Karolin Moberg: – Burde eg kanskje byrje å spele dataspel?

Karolin sitt draumeprosjekt var å forske på korleis ungdommar eller særleg gutar brukar Discord i samspel med dataspel til å snakka om kjensler og psykisk helse.

To unge jenter med ryggen til tullet inn i regnbogeflagg
Skeive i Noreg er mykje meir utsette for vald og hatytringar enn heterofile

Skeive i Noreg er mykje meir utsette for vald, seksuell vald, hatkriminalitet og hatefulle ytringar enn heterofile nordmenn. Det viser Nasjonal tryggleiksundersøking 2022.

Ung gutt med gul jakke og brun ryggsekk med ryggen til foran en skole
Økning i rapportering av seksuell vold blant ungdom

En ny studie fra OsloMet viser at én av fire ungdommer rapporterer om seksuell vold i løpet av oppveksten.

Foto: Bokser med smertestillende i en hylle i apotek
Svært høyt antall 10–12-åringer bruker smertestillende tabletter

En av fire 10–12-åringer brukte smertestillende medikament forrige uke. – Bekymringsverdig høyt tall, sier forsker.

Foto: Ungdom holder opp pride-flagg på et arrangement
Ungdom som ikke er heterofile er mindre tilfredse med livet

Ungdommer som ikke er heterofile sliter mer med ensomhet og psykiske plager, viser fersk forskning fra NOVA ved OsloMet.

Silhouette av ungdom som fester
Økt kokainbruk blant ungdom på videregående i Oslo

Andelen som sier de har brukt kokain, er nesten tredoblet siden 2018. Det viser en ny undersøkelse fra NOVA, OsloMet.

ung jente i sengen med mobil og pc
Mobbetallene er høye blant barn i Oslo

Ung i Oslo 2023: 15 prosent av jentene på 5. trinn forteller at de bli mobbet hver 14. dag eller oftere. – Dette er urovekkende høye tall, sier Frøydis Enstad ved NOVA, OsloMet.

To unge gutter og en jente samarbeider om skoleoppgave.
Det står bra til med ungdom i Oslo. På flere områder bedre enn før

Ung i Oslo 2023: – Vi ser en positiv utvikling på flere områder, sier forsker Anders Bakken ved NOVA, OsloMet.

Jenter på fest som ler og drikker.
Ungdommer om festovergrep: – Fulle jenter er lette bytter

Fersk forskning viser at jenter pålegger seg selv ansvaret for å unngå festovergrep.

Politibil i Oslo på nattestid
Forebygging av ungdomskriminalitet – hva virker?

Tillit er en av flere ting som er viktig for å for å forebygge ungdomskriminalitet, viser ny forskning.

Tre unge jenter som kommuniserer på smarttelefon. Rødhåret jente med gul genser i forgrunnen.
Slik har ungdomstiden endret seg på tretti år

– Det har skjedd store endringer i tenåringenes liv de siste 30 årene, og det er spesielt fire ting som skiller seg ut, sier forsker.