English version

Nasjonal trygghetsundersøkelse

Prosjektet skal gi kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i Norge.

Nasjonal trygghetsundersøkelse gir kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i Norge. Per i dag er det flere norske datakilder for slik kunnskap, men selv i kombinasjon etterlater disse kildene noen kunnskapshull. Eksisterende statistikker, som anmeldelsesstatistikken, gir ikke et fullstendig bilde ettersom 1) uro ikke blir målt, og særlig fordi 2) det er grunn til å tro at en god del lovbrudd ikke blir anmeldt.

Delta i undersøkelsen her (trygghetsundersokelsen.no/)

Kunnskap om utsatthet og uro er viktig for planlegging av tiltak og annen politikkutforming. 

Nasjonal trygghetsundersøkelse blir gjennomført årlig i perioden 2023–2027. Et representativt utvalg på omtrent 70 000 individer i alderen 16–84 år blir trukket fra Folkeregisteret og invitert til å delta i undersøkelsen. Deltakerne i undersøkelsen blir spurt om både uro og utsatthet for en rekke lovbrudd.

Undersøkelsen er en fortsettelse av Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020.

Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom NOVA (prosjektleder) ved OsloMet, Ideas2evidence og Frischsenteret, og blir finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.