English version

Langtidskonsekvenser av koronapandemien for oppvekst og likestilling

I dette prosjektet skal vi undersøke konsekvensene av pandemien for oppvekstsvilkår til barn og unge, likestilling i familier og for enkeltpersoner, inkludert barn og voksne med funksjonsnedsettelser.

Formålet med oppdraget er å gi ny kunnskap og komme med anbefalinger om tiltak som kan dempe eller snu negative virkninger av pandemien.

Prosjektet har en kostnadsramme på 24 millioner og består av 12 delstudier.

Det legges opp til å benytte flere datakilder og empiriske design som vil identifisere kort- og langtidseffekten av pandemien på oppvekstsvilkår og likestilling, og vil dermed gi et godt grunnlag for anbefalinger om tiltak som kan dempe eller snu negative konsekvenser. 

Prosjektet er et samarbeid mellom NOVA, AFI, SIFO, FHI, ISF og Helseutvalget og finansieres av Bufdir.