English version

International civic and citizenship education study 2016 (ICCS)

ICCS 2016-studien undersøker skoleelevers kunnskaper om demokratiske verdier og politiske systemer, deres forståelser og kompetanse i å anvende demokratiske prinsipper og samfunnsengasjement.

Med hovedmål å gi et bilde av hvordan unge mennesker er forberedt på å ta opp rollen som engasjerte medborgere i samfunnet, koordinerer The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (iea.nl) ICCS-studien.

I Norge har studien fokuserts på elevers læringsprosess og resultater i samfunnsfag på 9.trinn. NOVA, ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å gjennomføre den norske delen av 2016-studien. ICCS 2016-studien bygger på tidligere ICCS studier der Norge har deltatt tidligere: CIVED i 1999 (uv.uio.no) (28 deltakerland) og ICCS i 2009 (uv.uio.no) (38 deltakerland).

ICCS 2016-studien evaluerer elevers kunnskaper og ferdigheter på fire områder: demokratiske samfunn og systemer, demokratiske prinsipper, deltakelse i demokratiske prosesser og beslutninger, og identitet som medborger i demokratiske samfunn (ICCS 2016 teoretiske rammen på engelsk (springer.com)).

Forskningsspørsmål

ICCS 2016-studien har som mål å svare på fem hovedforskningsspørsmål:

  1. Hvordan utdanning i samfunnskunnskap og medborgerskap blir gjennomført i forskjellig land?
  2. I hvilken grad elever har forskjellig kunnskap og kompetanse, både innad i et og samme land, men også på tvers av landene som deltar i undersøkelsen?
  3. I hvilken grad elever er engasjert på ulike samfunnsarenaer og hvilke faktorer som er forbundet med disse, i forskjellig land?
  4. Hvilke faktorer påvirker elevers oppfatninger, holdninger og interesse i samfunnsspørsmål?
  5. Hva er skolens rolle i denne sammenheng?

I Norge ble selve datainnsamlingen til undersøkelsen gjennomført våren 2016. Det deltok cirka 6.000 elever og 2.000 lærere fra 9. trinn, fordelt på 148 skoler.

Formidling

Seminaret Er demokrati viktig for ungdom? ble arrangert av Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Tidsskrift for ungdomsforskning ved OsloMet 24. oktober 2018.

Les også: Norske elever er best på elevrådsarbeid (forskning.no)