English version
May-Len Skilbrei

May-Len Skilbrei

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi   Sosiologi

Emner

Kjønn   Migrasjon   Arbeid   Kriminalitet   Seksualitet   Makt   Klasse   Kvalitativ metode   Feltarbeid   Sosial ulikhet   Kulturanalyse   Prostitusjon   Ufaglært arbeid   Europeisk asylpolitikk   Politisk diskurs   Interseksjonalitet   Menneskesmugling   Sosialt arbeid   Menneskehandel

Regioner

Europa   Norden

Land

Norge

Forskningsprosjekter

  • Rettsoppfatningen i befolkningen

    Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap om ulike typer av rettsoppfatning i den norske befolkningen, basert på en representativ befolkningsundersøkelse og fokusgruppeintervjuer.

  • Voldsprogrammet – Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

    Forskningsprogrammet handler om å forstå vold i nære relasjoner som fenomen og konsekvensene volden har for de som blir utsatt. Det handler også om tiltakene samfunnet setter i verk for å hjelpe utsatte og for å bekjempe vold.

Vitenskapelige publikasjoner

Skilbrei, May-Len (2024). Om blindsoner, utkikkspunkt og epistemologiske fellesskap: Hva kan gjøres for å skape ny kunnskap?. Leseth, Anne Birgitte; Mangset, Marte; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Ihlebæk, Hanna Marie (Red.). Tett på profesjon, arbeid og politikk: Kvalitative metodeutfordringer og verktøy for å løse dem. s. 239-255. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.210.ch13

Skilbrei, May-Len (2024). Human Trafficking Policies in Scandinavia: What Happens When International Obligations Meet National Problem Definitions?. Rodrigues, Anabela Miranda; Guia, Maria João (Red.). New Forms of Human Trafficking. s. 75-91. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-39732-5_5

Kruse, Anja Emilie; Skilbrei, May-Len (2024). The monster and the self: Taking on the monstrosity of sexual violations. Punishment & Society.
https://doi.org/10.1177/14624745231221933

Lomell, Heidi Mork; Skilbrei, May-Len (2024). Kriminologi. ISBN: 978-82-15-07199-2. 300 s. Universitetsforlaget.

Lomell, Heidi Mork; Skilbrei, May-Len (2024). Hva er kriminologi?. Lomell, Heidi Mork; Skilbrei, May-Len (Red.). Kriminologi. s. 11-31. Universitetsforlaget.

Skilbrei, May-Len (2023). Samtycke till sexuell risk - sexuellt självskadebeteende som problem. Holmström, Charlotta; de Cabo, Anneli; Ouis, Pernilla (Red.). s. 65-81. Liber.

Skilbrei, May-Len (2023). Brysomt samtykke. Ikdahl, Ingunn; Sandberg, Kirsten; Stewart, Julie; Strand, Vibeke Blaker; Wærstad, Tone Linn (Red.). Hellums metode. Festskrift til Anne Hellum 70 år. Gyldendal Akademisk.

Skilbrei, May-Len (2023). Moving desire: Multiple lives and desires in border-crossing prostitution. Helms, Elissa; Pulkkinen, Tuija (Red.). Borders of desire Gender and sexuality at the Eastern borders of Europe. s. 80-95. Manchester University Press.

Rodriguez Goyes, David; Skilbrei, May-Len (2023). Rich scholar, poor scholar: inequalities in research capacity, “knowledge” abysses, and the value of unconventional approaches to research. 19 s. Crime, law and social change.
https://doi.org/10.1007/s10611-023-10105-x

Laugerud, Solveig; Skilbrei, May-Len (2023). Contested, Discounted and Disproven Stories of Rape: The Social Pathways of Rape Reporting. British Journal of Criminology.
https://doi.org/10.1093/bjc/azad076

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig