English version

Rettsoppfatningen i befolkningen

Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap om ulike typer av rettsoppfatning i den norske befolkningen, basert på en representativ befolkningsundersøkelse og fokusgruppeintervjuer.

Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap om ulike typer av rettsoppfatning i den norske befolkningen. Dette sorterer under den generelle rettsoppfatningen, som omfatter befolkningens generelle holdninger til og følelser om lov, rett og straff, den informerte rettsoppfatningen, som omfatter vurderinger av straff i konkrete og kontekstualiserte kriminalsaker, og den konkrete rettsoppfatningen, som baserer seg på hvilken type resonnering som gjøres rundt straff i disse sakene.

Forskningsspørsmål

Sentrale problemstillinger som skal belyses er kunnskap og holdninger i befolkningen om straffbare handlinger og straffenivå for disse. Studien skal også belyse hvordan folk resonnerer rundt de grensedragninger som er satt mellom lovlige og straffbare handlinger.

Det er også behov for mer kunnskap om mulig samsvar mellom rettsoppfatning og faktisk straffeutmåling i domstolene.

Prosjektet vil kartlegge befolkningens rettsoppfatning når det kommer til fire ulike typer lovbrudd:

  1. seksuallovbrudd
  2. narkotikakriminalitet
  3. hatefulle ytringer
  4. vold og mishandling

Datainnsamling

Vi vil i prosjektet bruke telefonintervjuer og en vignettbasert spørreundersøkelse til et representativt utvalg av den norske befolkningen, samt en kvalitativ oppfølging blant ungdom og unge voksne i fokusgruppeintervjuer basert på de samme vignettene.

I tillegg vil vi samle inn data om det faktiske straffenivået i Norge ved hjelp av et dommerpanel. Sist legger vi opp til å samle inn data om ungdom spesielt gjennom spørreundersøkelsene Ungdata.

Aktuelt fra prosjektet

Politiet passer på demonstrasjon foran Stortinget
Ny studie: Historisk lav støtte til strengere straffer

På få år har vi endret oppfatningen vår om straff betydelig. En fersk rapport viser at det er stadig færre som ønsker strengere straffer.