English version
Jane Vibeke Dullum

Jane Vibeke Dullum

Kort om

Jane Dullum er dr. polit. i kriminologi fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet vitenskapelig med flere og ulike rettssosiologiske og kriminologiske temaer, med særlig fordypning i følgende temaer: Økonomisk kriminalitet, alternativ konfliktløsning, institusjons- og fengselssosiologi, rettsliggjøring og rettssikkerhet, og mer generelle teoretiske problemstillinger. Viktige temaer i de ulike prosjektene har vært både rettssosiologiske og kriminologiske spørsmål, som: Avviksforståelser, ulike former for sosial kontroll og kontrollens virkninger, lovers håndheving og virkninger, rettsliggjøring og rettssikkerhet. Hun arbeider nå med spørsmål knyttet til rettsapparatet og vold i nære relasjoner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi

Emner

Institusjonssosiologi, barnevern,kjønn   Vold i nære relasjoner   Rettsliggjøring   Rettssikkerhet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bakketeig, Elisiv; Dullum, Jane Vibeke (2023). Påtalemønstre i familievoldssaker. Tidsskrift for strafferett . Vol. 23.

Dullum, Jane Vibeke; Fransson, Elisabeth; Skotte, Sven-Erik (2022). Young Women in Norwegian Courts: A Study of Contemporary Control Strategies. Masson, Isla; Booth, Natalie (Red.). The Routledge Handbook of Women's Experiences of Criminal Justice. Routledge.

Dullum, Jane Vibeke; Andenæs, Kristian; Renland, Astrid (2020). En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år. ISBN: 978-82-530-4222-0. 368 s. Pax Forlag.

Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Dullum, Jane Vibeke (2020). The ‘psychological turn’ in self-help services for sexual abuse victims: Drivers and dilemmas. 14 s. International Review of Victimology .

Bakketeig, Elisiv; Dullum, Jane Vibeke; Stefansen, Kari (2019). Samarbeid i saker om vold og overgrep. Mot en hybridisering av hjelpetjenestene?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 22.

Dullum, Jane Vibeke; Hennum, Ragnhild Helene (2019). Hjelper det at riksadvokaten har gode prioriteringer?. Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Kapittel. s. 301-314. Gyldendal Juridisk.

Dullum, Jane Vibeke (2019). Besøksforbud som beskyttelsestiltak. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Kapittel 14. s. 233-250. Universitetsforlaget.

Dullum, Jane Vibeke; Bakketeig, Elisiv (2017). Bruk av legalstrategi mot vold i nære relasjoner. Tidsskrift for strafferett . Vol. 17.

Dullum, Jane Vibeke (2016). En ny offerposisjon? : om styrkede rettigheter for fornærmede i straffesaker. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab . Vol. 103. årg..

Dullum, Jane (2015). Sentencing offenders with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 17.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig