English version

Barndom, familie og barnevern

Hvilke forutsetninger må være til stede for en god og trygg barndom og oppvekst? Hvilken rolle spiller det offentlige og familien i barnas liv? Slike spørsmål er utgangspunktet for vår forskning om barn, familier og barnevern.

Seksjon for forskning om barn, familier og barnevern ved forskningsinstituttet NOVA retter oppmerksomheten mot velferdstjenester og rettsapparat som særlig berører barns behov og rettigheter. Slike deler av velferdsstaten ser vi i sammenheng med familielivets vilkår og utforming, og med familien som arena for sosialisering, utvikling, krenkelser og overgrep.  

Forskningsleder

Laster inn ...
 • Les mer om forskningen

  Seksjon for forskning om barn, familier og barnevern forsker på oppvekst og familieliv, og retter oppmerksomheten særlig mot posisjoner som kan oppfattes som sårbare eller utsatte i lys av det ulike aktører oppfatter som vanlig, bra, eller normalt. Dermed er vi også interessert i hva slike oppfatninger består i, og hvordan de opprettholdes, utfordres og endres.

  Vår forskning tar sikte på å kritisk undersøke og evaluere organisering, tiltak og arbeidsvilkår i velferdstjenester som retter seg mot barn og familier. Vi ser på slike tjenester som sosiale system, og undersøker premissene for disse systemene og deres iboende logikker, motsetninger og dilemmaer.

  I tillegg til barn, familie og barnevern er vold i nære relasjoner, familievernet, migrasjon og mangfold i ulike betydninger sentrale tema hos oss, og vi er også opptatt av metodeutvikling.

  I forskningsprosjektene våre undersøker vi empirisk ulike samfunnsnivåer og -sektorer, slik som individers og gruppers livssituasjon, velferdsinstitusjoner og -tjenester, arbeidsmåter, politikk, lover og reguleringer. Vi fokuserer på inkluderingskriterier og sakstilfang i barnevernet og i andre tjenester som berører barn, unge og familier.

  Vi retter søkelyset mot virkninger av lover, tiltak, profesjonelle praksiser og politikk for forskjellige befolkningsgrupper, på samarbeid mellom ulike tjenester og faggrupper, og på betydningen av alt dette for individers og familiers liv, tilhørigheter og nettverk både i Norge og transnasjonalt.

 • Medlemmer

 • Prosjekter

  • Voldsprogrammet

   Forskningsprogrammet handler om å forstå vold i nære relasjoner som fenomen og konsekvensene volden har for de som blir utsatt. Det handler også om tiltakene samfunnet setter i verk for å hjelpe utsatte og for å bekjempe vold.

  • Barn i enetiltak og rustiltak i barnevernet

   Studien skal undersøke hvordan enetiltak og rustiltak fungerer for ungdom, hvilket tilbud som gis i tiltakene, om tiltakene er forsvarlige, og om de unges rettsikkerhet blir ivaretatt.

  Søk i flere forskningsprosjekter ved NOVA

 • Publikasjoner

  • Bergflødt, M.M., Bossy, D. & Gundersen, T. (2022). Møter med familievernet. Brukeres erfaringer og opplevelser av familieverntjenesten. NOVA-rapport 7/22 (oda.oslomet.no)
  • Bredal, A. (2022). Transnational regimes of family violence. When violence against women crosses borders. I Bows, H. & Fileborn, B. (red.): Geographies of Gender-Based Violence. A Multi-Disciplinary Perspective. Bristol University Press
  • Bredal, A., Stefansen, K. & Bjørnholt, M. (2022). Why do people participate in research interviews? Participant orientations and ethical contracts in interviews with victims of interpersonal violence. Qualitative Research
  • Dullum, J.V., Fransson, E. og Skotte, S-E. (2022). Young Women in Norwegian Courts: A Study of Contemporary Control Strategies. Masson, Isla; Booth, Natalie (red.): The Routledge Handbook of Women's Experiences of Criminal Justice. Routledge
  • Gundersen, T. (2022). Embedded in relations—Interactions as a source of agency and life opportunities for care‐experienced young adults. Children & Society
  • Gundersen, T. og Tveito, S.B. (2022). Barnevernets oppfølging av fosterforeldrenes egne barn. Norges Barnevern
  • Gundersen, T., Tveito, S.B. & Dokken, T. (2022). Evaluering av Los-ordningen for ungdom. NOVA-rapport 3/22
  • Aarset, M.F., Smette, I. & Rosten, M. (2021). Thinking through generation: On parenting and belonging among adult children of immigrants in Norway. I Falch-Eriksen, A. m.fl. (red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Routledge.
    

  Finn flere publikasjoner på forskernes ansattsider.

  Søk i NOVA-rapporter og -notat i ODA til OsloMet (oda.oslomet.no).

Barnevernsatsing 2018–2021

NOVA ved Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern har ansvar for en fireårig satsing med siktemål å øke samspillet mellom forskningen, utdanningene og praksisfeltet.

Bilde av alvorlig baby med morsomt, mørkt hår som ser i kamera. Foto: colourbox.com

Nyheter fra seksjonen

Illustrasjonsfoto: Et par i samtale med terapeut
Familievernet – et lavterskeltilbud med høyt potensial

Nytt forskningsprosjekt har sett på brukernes opplevelser av familievernet i saker med vold og overgrep.

Ung jente og ung gutt sitter og jobber foran pcen.
Dette kan hjelpe unge som står i fare for å droppe ut av skolen

Å ha en fast person som følger dem over tid kan bidra til positiv endring hos ungdom, viser en fersk rapport fra NOVA ved OsloMet.

Fingre til ung jente holder lekehus med rødt tak.
Dette fant forskerne ut da de evaluerte Statens barnehus

Det er mye bra med Statens barnehus, likevel er det spesielt én ting som bekymrer forskerne. Det kommer frem i en fersk evalueringsrapport om barnehusmodellen fra OsloMet.

Illustrasjonsfoto: Logo for Vår forskning viser
Hvilken rolle bør barnevernet ha?

Henvendelsene til barnevernet øker. Forsker Elisabeth Backe-Hansen stiller spørsmål ved barnevernets ansvarsområde.

Smilende mor og gutt ser i kamera fra sofaen.
Hvordan skal barna oppdras?

Skal man holde på foreldrenes tradisjoner eller bryte med dem og bli mer som majoriteten i Norge?

Elisabeth Ugreninov, forsker ved NOVA
24 millioner til forskning på konsekvenser av pandemien på oppvekst og likestilling

NOVA ved OsloMet har fått 24 millioner kroner fra Bufdir til et prosjekt som skal gi ny kunnskap og foreslå tiltak som kan dempe eller snu negative virkninger av pandemien for sårbare grupper i samfunnet.

6-årig lyshåret gutt sitter og ser på et nettbrett og har hånd med pekefinger opp i været.
Manglende kursing gir barn med funksjonsnedsettelse dårligere tilbud

Kommunens fagpersoner får ikke kursing i barnekonvensjonen – barn med funksjonsnedsettelse kan dermed gå glipp av rettigheter de har krav på, viser fersk rapport.