English version

Familievernet: Likeverdig tjenestetilbud til en mangfoldig befolkning?

Forskerne skal undersøke hva det innebærer for familievernkontorene å gi et likeverdig tjenestetilbud i ulike lokale kontekster, og hvilke utfordringer det innebærer å tilby likeverdige tjenester.

Målet for familievernets virksomhet er å forebygge og avhjelpe relasjonelle vansker i familien gjennom å gi et tilbud om behandling og rådgiving. Målet er å styrke gode familierelasjoner og bidra til bedre oppvekstsvilkår for barn og unge. Per i dag finnes det 42 familievernkontorer, med avdelinger plassert på 90 ulike steder i Norge.

Et overordnet mål med familievernet er å gi likeverdige tjenester til familier i hele landet, og vi tar derfor sikte på å besvare følgende overordnede problemstillinger i forskningsprosjektet: 

  1. Hva innebærer det å gi et likeverdig tjenestetilbud i ulike lokale kontekster?
  2. Hvilke særlige utfordringer ligger det i å tilby likeverdige tjenester til berørte av vold (utsatt/utøver), til barn og unge, og til grupper av befolkningen som av ulike årsaker kan oppleve at tjenesten i mindre grad er tilpasset deres behov?

Dette prosjektet bygger videre på funn fra forskningsprosjektet «Familievernets arbeid i saker med vold».

Fire underprosjekter

Forskingsprosjektet er inndelt i fire underprosjekter: 

  1. Å få et overordnet teoretisk grunnlag ved å utvikle kunnskap om familieforståelser i familievernet og å bruke familievernet som linse for å undersøke den norske velferdsstatens familieforståelse i skjæringspunktet mellom tjenestens institusjonelle og terapeutiske egenart, en mangfoldig befolkning og familiepolitiske signaler og retningslinjer.
  2. På hvilke måter har fagutviklingsarbeidet på vold bidratt til endring i tjenesten, og hvordan opplever brukerne det tilbudet de får som berørte av vold i nære relasjoner?
  3. Hvordan er familievernet tilpasset barn og unge som brukere?
  4. Hvordan er familievernet tilpasset en mangfoldig befolkning?

Data og metode

For å besvare disse spørsmålene skal vi i prosjekt 1 gjennomføre en dokumentanalyse. Prosjektene 2, 3 og 4 skal besvares ved hjelp av en dybdestudie i 4-6 utvalgte kontorer av ulik størrelse og organisering, med ulikt befolkningsgrunnlag og ulike lokale forutsetninger for samarbeid på tvers av tjenester.

Hensikten med en slik fremgangsmåte er å studere hva slags muligheter og begrensninger for likeverdig tjenestetilbud som ligger i lokale rammebetingelser og tilpasningsformer ved kontorene. Ved hvert kontor skal vi gjøre deltakende observasjon, gjøre intervjuer og fokusgrupper med ansatte.

Vi skal gjøre telefonintervjuer/fokusgrupper med lokale samarbeidspartnere og intervjuer/fokusgrupper med brukere i egenskap av å være berørte av vold (2), være barn og unge / foreldre (3) og eller brukere fra grupper som er underrepresenterte i familievernet (etniske og religiøse minoriteter, LHBTI-personer etc.) (4).

Aktuelt fra prosjektet

Illustrasjonsfoto: Et par i samtale med terapeut
Familievernet må styrke sitt mangfoldsarbeid for å sikre et likeverdig tjenestetilbud

Det må organiseres og styres slik at de ansatte har de verktøy som trengs i møte med en mangfoldig befolkning, viser ny studie fra OsloMet.

Illustrasjonsfoto: Et par i samtale med terapeut
Familievernet – et lavterskeltilbud med høyt potensial

Nytt forskningsprosjekt har sett på brukernes opplevelser av familievernet i saker med vold og overgrep.

En alvorlig far bærer sin unge sønn
Slik gikk det da familievernkontorene stengte dørene under koronavåren

NOVA-forskere har sett på hvordan nedstengningen påvirket familier med problemer.