English version
Tonje Gundersen

Tonje Gundersen

Kort om

Tonje Gundersen er forsker ved NOVA, seksjon for forskning om Barndom, familie og barnevern. Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2012). Avhandlingen handlet om utfordringer foreldre til barn med sjeldne diagnoser kan møte og deres mestringsstrategier. Hennes forskningsfelt er funksjonshemming, barnevern og familie. Her under studier av brukererfaringer, hjelpeapparatet og velferdsstatens tjenester. Hennes forskningsportefølje spenner fra evalueringer av krisesentre, barnehus og ulike statlige tilskuddsordninger til forskning om unge som har erfaring fra barnevernet og personer med funksjonsnedsettelsers erfaring med vold. Fra 2020 til 2024 har vært involvert i et forskningsprogram om familievernet, og ledet et prosjekt om enetiltak og rustiltak i barnevernet. Hun har bred prosjektledererfaring og ledet i fire år (2013-2017) seksjon for forskning om Barndom, familie og barnevern.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Vold   Barnevern   Funksjonshemming   Foreldreskap   Velferdens organisering

Administrative arbeidsområder

Oppdragsvirksomhet   Personalforvaltning   Prosjektledelse   Forskningsformidling   Forskningsstrategi   Forskningssamarbeid   Forskningskvalitet   Kompetanseutvikling

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Pålsson, David; Backe-Hansen, Elisabeth ; Gundersen, Tonje ; Kalliomaa-Puha, Laura; Lausten, Mette; Pösö, Tarja (2024). Licence Loss: Revocations of Residential Care Licences in Four Nordic Countries. Child & Family Social Work.
https://doi.org/10.1111/cfs.13193

Gundersen, Tonje ; Tveito, Siri Berg (2022). Barnevernets oppfølging av fosterforeldrenes egne barn. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 99.
https://doi.org/10.18261/tnb.99.2-3.3

Gundersen, Tonje (2021). Embedded in relations—Interactions as a source of agency and life opportunities for care-experienced young adults. Children & society.
https://doi.org/10.1111/chso.12434

Bakketeig, Elisiv ; Boddy, Janet; Gundersen, Tonje ; Fidelma, Hanrahan; Østergaard, Jeanette (2020). Deconstructing doing well; what can we learn from care experienced young people in England, Denmark and Norway?. Children and Youth Services Review. Vol. 118.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105333

Gundersen, Tonje ; Jessen, Jorunn Theresia (2020). Fosterforeldres egne barn: Hvordan synes de det er å ha fostersøsken?. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 97.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2020-03-04

Gundersen, Tonje ; Vislie, Camilla Cecilie (2019). Voldsutsatte med funksjonsnedsettelser - individuelle og strukturelle barrierer mot å søke hjelp. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. s. 159-177. Universitetsforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.18261/978821503

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg ; Gundersen, Tonje (2018). Care parading as service: Negotiating recognition and equality in user-controlled personal assistance. Gender, Work & Organization.
https://doi.org/10.1111/gwao.12297

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg ; Gundersen, Tonje (2016). Personlig assistanse - omsorg eller service?. Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina; Thagaard, Tove (Red.). Omsorgsarbeidets sosiologi. s. 131-160. Fagbokforlaget.

Kynø, Nina Margrethe ; Ravn, Ingrid Helen ; Lindemann, Rolf; Smeby, Nina Aarhus; Torgersen, Anne M; Gundersen, Tonje (2013). Parents of preterm-born children; sources of stress and worry and experiences with an early intervention programme - a qualitative study. BMC Nursing.
https://doi.org/10.1186/1472-6955-12-28

Gundersen, Tonje (2012). Human Dignity at Stake - how parents of disabled children experience the welfare system. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 14.
https://doi.org/10.1080/15017419.2011.592955

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig