English version
Jorunn Theresia Jessen

Jorunn Theresia Jessen

Kort om

Jorunn Theresia Jessen er forsker II ved NOVA. Hun er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo, og har doktorgrad ved Institutt for Sosialt Arbeid og Helsevitenskap, NTNU. Jessen har gjennom sin forskning og yrkespraksis god innsikt i kommunale tjenester og forvaltning. Som sosionom har hun tidligere arbeidet med rekruttering og veiledning av fosterforeldre i det fylkeskommunale barnevernet. Som forsker har hun både jobbet kvantitativt og kvalitativt i sine studier. Hennes studier av forvaltningen omfatter organisering og profesjonsutøvelse med fokus på skjønn, kompetanse og tillit, - basert på en landsomfattende survey blant ansatte ved lokale NAV- kontor (et NFR-finansiert prosjekt TREfF om trygd, lokal rettferdighet, effektivitet ,forvaltning og fordeling). Hun er pt. medarbeider på et komparativt prosjekt om ‘Governance, Social Investment og Innovation’ i Tsjekkia og Norge. ‘INNCARE’, og barnevernprosjektet ‘unge voksne – tilbakeføring til biologiske foreldre’.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Velferdsstat   Barnevern   Samarbeid   Fosterhjem   NAV-reformen   Skjønnsutøvelse   Forvaltning av velferdstjenester   Trygd og sosialt arbeid   Samværsordninger   Profesjonsutøvelse

Forskningsprosjekter

  • Oppfølging av Nattergalen

    Nattergalen er et mentorprosjekt som tilbyr barn en profesjonell rollemodell, en mentor, i 8 måneder. NOVA har tidligere evaluert prosjektet, og følger nå opp med en ny evaluering på oppdrag fra Bufdir.

Vitenskapelige publikasjoner

Gundersen, Tonje ; Jessen, Jorunn Theresia (2020). Fosterforeldres egne barn: Hvordan synes de det er å ha fostersøsken?. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 97.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2020-03-04

Jessen, Jorunn Theresia (2018). Accoutability requirments for social work professionals. Sowa, Frank; Staples, Ronald; Zapfel, Stefan (Red.). The Transformation of work in welfare state organizations. New public management and the institutional diffusion of ideas.. s. 92-106. Routledge.

Seeberg, Marie Louise ; Jessen, Jorunn Theresia (2017). Providing care services: strategies of key actors and emerging policy change in Norway. Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana (Red.). Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. s. 115-134. Nakladatelství Masarykovy univerzity.

Horak, Pavel; Horakova, Marketa; Seeberg, Marie Louise ; Jessen, Jorunn Theresia (2017). Care policies and governance in Norway and the Czech Republic. Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana (Red.). Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. s. 55-86. Nakladatelství Masarykovy univerzity.

Jessen, Jorunn Theresia (2015). Public governance-constraints and challenges for social work practice :. 23 s. Journal of Comparative Social Work. Vol. 10.
https://doi.org/10.31265/jcsw.v10i2.127

Terum, Lars Inge ; Jessen, Jorunn Theresia (2015). Den tvetydige aktiveringen : en studie av veiledere ved lokale NAV-kontor. 14 s. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/3009

Jessen, Jorunn Theresia ; Stjernø, Steinar ; Johannessen, Asbjørn (2014). '50 års ubehag? Sosialt arbeid fra lov om sosial omsorg til NAV i sosialpolitisk kontekst'. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Red.). Ubehaget i sosialt arbeid. s. 224-257. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar ; Jessen, Jorunn Theresia ; Johannessen, Asbjørn (2014). 50 års ubehag? Sosialt arbeid fra lov om sosial omsorg til NAV. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Red.). Ubehaget i sosialt arbeid. s. 224-259. Gyldendal Akademisk.

Jessen, Jorunn Theresia ; Tufte, Per Arne (2014). Discretionary decision-making in a changing context of activation policies and welfare reforms. Journal of Social Policy. Vol. 43.
https://doi.org/10.1017/S0047279413000998

Terum, Lars Inge ; Tufte, Per Arne ; Jessen, Jorunn Theresia (2012). Arbeidslinja og sosialarbeiderne. Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar (Red.). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. s. 79-95. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig