Oppfølging av Nattergalen

Nattergalen er et mentorprosjekt som tilbyr barn en profesjonell rollemodell, en mentor, i 8 måneder. NOVA har tidligere evaluert prosjektet, og følger nå opp med en ny evaluering på oppdrag for Bufdir.

Mentorprosjektet "Nattergalen" gjennomføres ved åtte av landets høgskoler. Mentorene er studenter ved barnevern- og sosialarbeiderutdanningene, mentorbarna er innvandrerbarn mellom 8 og 12 år. De er elever ved utvalgte skoler der høgskolene ligger.

Hovedkonklusjonen fra den første evalueringen (se publikasjoner under) var at både barn og mentorer hadde positivt utbytte av å delta i Nattergalen. 

Bufdir ønsker nå en oppfølgende evaluering. Formålet er å undersøke om de positive resultatene man fant sist, har vart ved, om ordningen fortsatt er relevant, samt å undersøke om den har utvidet eller kan utvide sitt relevansområde.

De overordnede spørsmålene i evalueringen er: