English version

LOS-prosjektet: Evaluering og følgeforskning av tilskuddsordningen «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom»

Studien skal blant annet undersøke hvilken hjelp ungdom opplever at de har hatt av losen og betydning av losens organisatoriske plassering i kommune eller bydel.

Forskningsoppdraget innebærer å evaluere den nasjonale tilskuddsordningen «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom», som kommuner og bydeler kan søke på. Målgruppen for losfunksjonen er vid og omfatter ungdom i aldersgruppen 12-24 år, og det er opp til kommunene som søker om tilskudd å definere eller avgrense målgruppen.

En los har som oppgave er å bidra til å lose ungdom som står i fare for å falle ut av ordinær skolegang, gjennom skolegang samt å lose dem til riktig lokal instans i det lokale tjenesteapparatet. 

Aktivitetene det søkes om tilskudd til, kan organiseres ut fra lokale behov. Dette innebærer at rammene for de lokale prosjektene er vide, og at organiseringen av losfunksjonen vil variere mellom de kommunene som har fått tilskudd.

Studiens mål er å undersøke i hvilken grad og hvordan losfunksjonen bidrar i kommunenes arbeid med å få til tett oppfølging av ungdom som står i fare for å falle ut av ordinær skolegang, og til bedre samordning av kommunale tjenester rettet mot målgruppen. 

I studien skal vi intervjue loser, ungdom, overordnet ansvarlig for ordningen i kommuner og bydeler, samt samarbeidspartnere i et utvalg kommuner. Vi skal også gjennomføre spørreundersøkelser rettet mot henholdsvis loser og ansvarlige i kommunene/bydeler for ordningen. 

Resultatene av studien har relevans for forvaltningen, kommuner, de som arbeider som loser, og deres samarbeidspartnere samt alle som er opptatt av ordninger som forhindrer frafall i skolen. 

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...

    

  • Evaluering av prøveprosjektet (2011–-2014)

   NOVA evaluerte i 2011-2014 det som da var Losprosjektet, et treårig utviklingsprosjekt i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som foregikk i 15 kommuner spredt over hele landet. 

   Målgruppa var unge som sto i fare for å falle eller hadde falt ut av skole og arbeid, og den langsiktige målsettingen var å få de vel 400 deltakerne på rett spor.

   Evalueringen viste gode resultater på kort sikt, i det 68 prosent av deltakerne var i skole (de fleste) eller arbeid da prosjektet ble avsluttet.

   Se rapporten:
   Backe-Hansen, E.; Løvgren, M.; Aamodt, H.A. & Winsvold, A. (2014). Til god hjelp for mange. Evaluering av Losprosjektet. NOVA Rapport 13/14 (oda.oslomet.no)

  Aktuelt fra prosjektet

  Ung jente og ung gutt sitter og jobber foran pcen.
  Dette kan hjelpe unge som står i fare for å droppe ut av skolen

  Å ha en fast person som følger dem over tid kan bidra til positiv endring hos ungdom, viser en fersk rapport fra NOVA ved OsloMet.