English version

Barn i enetiltak og rustiltak i barnevernet

Studien skal undersøke hvordan enetiltak og rustiltak fungerer for ungdom, hvilket tilbud som gis i tiltakene, om tiltakene er forsvarlige, og om de unges rettsikkerhet blir ivaretatt.

Enetiltak innebærer at barn/ungdom plasseres alene sammen med en eller flere miljøarbeidere i egen bolig for en gitt periode. De som plasseres i enetiltak, er under omsorg fra barnevernet og anses å ha så store og komplekse behov at det ikke er tilrådelig at de bor sammen med andre barn/unge på institusjon.

Per i dag foreligger det begrenset kunnskap om hvilke barn og unge som plasseres i enetiltak, og hvem tiltaket er egnet for, hvordan tiltakene er organisert, hvilke tilbud de unge får, og om deres rettsikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt. Studiens mål å fremskaffe slik kunnskap. Studien skal også undersøke hvordan rustiltak for ungdom med rusproblemer fungerer. Prosjektet skal blant annet belyse om dagens praksis er forsvarlig og i tråd med gjeldende regelverk, og vurdere om tiltaket gir ønskede resultater. 

Flere metoder brukes for å besvare spørsmålene: 1) Surveyundersøkelser til lederer og ansatte ved institusjoner, og til beboere i henholdsvis enetiltak og rustiltak. 2) Feltbesøk og intervjuer på 20 enetiltak og 6 rustiltak. Vi skal intervjue ledere, ansatte, beboere og et utvalg foresatte. 3) Intervju med samarbeidspartnere (barnevern, Bufetat, leger, lærere og andre som er involvert i oppfølgingen av de unge under institusjonsoppholdet). 4) Dokumentanalyse, og 5) foreliggende statistikk over tvangsvedtak. 

Studien er relevant for de myndighetene som utarbeider regelverk og som skal påse at barns rettssikkerhet ivaretas i henhold til lover og forskrifter. Fordi det foreligger lite kunnskap om disse tiltakene og hvordan de fungerer, er studien også av en bredere allmenn interesse.