English version

Internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn og unge

Prosjektet skal i en omfattende litteraturgjennomgang kartlegge eksisterende kunnskap om internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn og unge, heretter omtalt som digital seksuell vold.

Når politikk og tiltak skal utformes på et område, er det viktig at vi har et godt begrepsapparat som gir mening i en norsk sammenheng. Den første delen av kunnskapsstatusen tar derfor sikte på å skaffe oversikt over begrepene som brukes om de fenomenene som faller inn under samlebetegnelsen digital seksuell vold, både i forskning, hos ulike instanser og i offentligheten ellers. Vi vil også belyse hvilke teoretiske perspektiver som anvendes på feltet.

Det andre overordnede temaet i kunnskapsstatusen er digital seksuell vold mot barn og unge sett fra perspektivene til de involverte: utøverne og de utsatte. Herunder vil det også være viktig å systematisere informasjon om metoder og data som brukes for å framskaffe kunnskap om tematikken.

Det siste temaområdet i litteraturgjennomgangen er politikkutforming og tiltak for å håndtere digital seksuell vold mot barn og unge. Målsetningen er å etablere et felles kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på feltet.

Avslutningsvis skal prosjektet foreslå konkrete empiriske prosjekter hvor vi mangler kunnskap om digital seksuell vold mot barn og unge i Norge.

Aktuelt fra prosjektet

Illustrasjonsbilde av gutt foran pcen med alvorlig uttrykk.
Slik blir barn og unge utsatt for seksuelle overgrep på nett

Ny rapport viser hvordan barn og unge kan bli utsatt for nettovergrep.