English version

Følgeforskning – levekår, oppvekst og utdanning. Områdesatsing i Loddefjord og Olsvik

Temaet for dette prosjektet er prosessen og implementeringen av en områdesatsing i Bergen kommune.

Spørsmål

Det er tre sett av spørsmål knyttet til strukturen, prosessene og resultatene: 

Struktur

 1. Er informasjonen om tiltakene klart definert og ansvaret fordelt?
 2. Samsvarer tiltakene med problemene til målgruppen?
  a) Er det deler av tiltakene som bør justeres og endres? 
  b) Er det andre elementer som synes å burde innarbeides?
 3. Er det satt av tilstrekkelig ressurser (økonomi og personell) til å gjennomføre tiltakene etter planen?

Prosess

 1. Hvordan fungerer innovasjons- og utviklingsprosessen?
  a) Har lærere og praktikerne tro på prosjektet, og i hvilken grad slutter de lojalt opp om den praktiske gjennomføringen?
 2. Hvordan opplever målgruppa implementeringen og gjennomføringen av tiltakene?

Resultat

Hvilke resultater på kort og lang sikt har tiltakene?

 1. Fremmer tiltakene opplevelsen av mestring og inkludering
 2. Bidrar tiltakene til å løfte fram de svakest presterende elevene?
 3. Økes tilstedeværelsen på skolen?

Metode

I prosjektet vil vi bruke flere typer av data og metoder. Kvalitative intervjuer blir brukt for å få innblikk i ulike aktørers erfaringer og opplevelser med områdesatsingen. Det vil bli satt særlig fokus på skolene som inngår. I tillegg skal vi benytte oss av kvantitative data for å få bredere beskrivelse av situasjonen. Til dette vil vi ta i bruk websurvey og Ungdata. 

Prosjektet er relevant for Bergen kommune og deres arbeid med å legge til rette for gode oppvekstmiljøer i kommunen.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...