English version

Helsesjukepleiar sitt arbeid med vald mot barn

Målsetjinga for prosjektet er å undersøkje og kartleggje korleis helsesjukepleiarar på helsestasjonen arbeider med å førebyggje og avdekkje vald mot barn.

Barnemishandling er ei global bekymring, spesielt blant norske ungdommar og i Europa. Førekomsten av fysisk mishandling frå foreldre og seksuelle overgrep gjort av vaksne er urovekkjande i desse områda.

Alder speler ei rolle: seksuelle overgrep er meir utbreidd i ungdomsåra, mens dødeleg fysisk mishandling er høgare hos spedbarn. Tidlege erfaringar påverkar utviklinga av hjernen stort, noko som gjer førebyggjande tiltak som heimebesøk avgjerande.

Prosjektet skal undersøkje haldningar, kunnskap og praksis hos norske helsesjukepleiarar. Vi vil utføre kvalitative intervju og ei omfattande nasjonal spørjeundersøking som består av 128 spørsmål.

Denne forskinga vil danne grunnlag for framtidige artiklar om ulike aspekt av barnemishandling i Noreg.

  • Prosjektdeltakarar

    Laster inn ...