English version

HIRE? A mixed-method examination of disability and employers inclusive working life practices

Dette prosjektet skal bidra til å bedre kunnskap om arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere som har nedsatt funksjonsevne.

Hva arbeidsgivere mener og kan om funksjonshemming påvirker trolig hvordan de vil vurdere jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne og sjansene for at søkerne blir ansatt. 

Prosjektet vil belyse alle de viktigste trinnene i en ansettelse, fra vurdering av jobbsøknader til beslutning om en søker får jobben eller ikke. Prosjektet innebærer en sammenligning med tilsvarende forhold i Sverige og USA.

Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med berørte organisasjoner og virksomheter. NAVs arbeidslivssentre i Akershus og Rogaland og Unge funksjonshemmede vil ta aktivt del i prosjektgjennomføringen. LO, NHO Service og Handel samt Spekter vil være del av prosjektets referansegruppe. Videre vil prosjektet inngå som del av Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet – storbyuniversitetet. KAI arbeider for å styrke koblingen mellom forskning, utdanning og praksis på feltet arbeidsinkludering.

Forskergruppen består av personer med ulik fagbakgrunn som sosiologi, økonomi, antropologi, psykologi og juss. I samarbeid med interessentene skal forskerne gjennomføre et prosjekt som tar sikte på å komplementere tidligere forskning. Gjennom å utvikle og implementere nye metoder innen forskning om funksjonshemming, vil prosjektet gi innsikt som kan bidra til bedre og mer samordnede tiltak, og, i siste instans, til at flere personer med nedsatt funksjonsevne kan få gode og egnede jobber.

De overordnede prosjektmålene vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen områdene anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet og bærekraftige byer og samfunn.

Seminar

19. september 2022 var diskriminering av funksjonshemmede arbeidstakere tema for et SAMSVAR-seminar på OsloMet. Her ble funn fra prosjektet lagt fram og debattert. Se opptak av seminaret på film.oslomet.no.

Aktuelt fra prosjektet

Illustrasjonsbilde av en mann som sitter på bakken og ser utover mot vannet.
Arbeidsgivere er skeptiske til søkere med psykiske helseproblemer

Åpenhet om psykiske plager lønner seg ikke for jobbsøkere. Martin er en av mange unge som har fått erfare det.

Portrettbilder av Vegar Bjørnshagen og Elisabeth Ugreninov.
Rullestolbrukere diskrimineres i arbeidslivet

Kronikk: Rullestolbrukere må søke på nesten dobbelt så mange jobbutlysninger for å bli invitert til et jobbintervju som likt kvalifiserte søkere uten funksjonsnedsettelser, skriver forskere.

Et bilde av rullestolbruker Johannes Loftsgård.
Johannes (26): – Det er tøft å kjempe for egen rett til å jobbe

Johannes Loftsgård forteller at det er tøft å komme inn på arbeidsmarkedet. Ny forskning viser at rullestolbrukere blir innkalt til halvparten så mange jobbintervjuer som andre med samme kvalifikasjoner.

Elisabeth Ugreninov og Vegar Bjørnshagen.
Arbeidsgivere lite interesserte i unge med psykiske helseproblemer

Kronikk: Norske arbeidsgivere er lite interesserte i å tilsette unge jobbsøkere med psykiske helseproblemer, og forskjellen er liten mellom både offentlige og private virksomheter med og uten IA-avtale, skriver to forskere.

Ung mann sitter og ser ned
Arbeidsgivere er skeptiske til unge med psykiske helseproblemer

Er du ung og har hull i CV-en på grunn av psykiske helseproblemer, vil de fleste arbeidsgivere vegre seg mot å innkalle deg til jobbintervju, viser undersøkelse. Arbeidsgivere trenger mer kunnskap, mener forsker.