HOMERISK: Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure

Hushold har blitt svært avhengig av strøm og IKT, men myndighetene ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til denne sårbarheten. Lokalbefolkninger utgjør en vesentlig, men undervurdert ressurs i håndteringen av eventuelle krisesituasjoner.

Prosjektet, som varer fra 2014 til 2018, tar utgangspunkt i at hushold har blitt svært avhengig av strøm og IKT, at myndighetene ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til denne sårbarheten og at lokalbefolkninger utgjør en vesentlig, men undervurdert ressurs i håndteringen av slike krisesituasjoner.

Ved hjelp av et bredt spekter av metoder skal folks kunnskap og livssituasjoner danne utgangspunktet for å avdekke de ressursene hushold representerer i disse formene for krisehåndtering. Dette skal gjøres gjennom å bruke sammenligning som analytisk verktøy: For det første sammenlignes husholdenes kunnskap, holdninger og handlinger med forskjellige myndigheters beredskapsplaner (vertikal sammenligning) for å studere hvor funksjonelt samspillet mellom dem er (og kan bli). Dette gjøres gjennom feltarbeid i to konkrete krisehendelser (brannen i Lærdal og stormen Dagmar på Nord-Vestlandet), samt gjennom surveys, intervjuer og dokumentstudier.

For det andre sammenlignes situasjonen i Norge med tilsvarende problematikk i Sverige og Island for tydeligere å kunne avdekke styrker og svakheter i samspillet mellom offentlig og folkelig beredskap (horisontal sammenligning). Målsettingen er både akademisk og samfunnsmessig: funn skal publiseres i vitenskapelige tidsskrift, i en akademisk bok, på en prosjekthjemmeside, som kronikker og ikke minst gjennom to utstillinger i regi av Norsk Teknisk Museum.

Prosjektdeltakere

Laster inn ...