Forskning på prosessorientert opplæring: IA Bransjeprogram sykehjem, barnehage

Bransjeprogram (BP) i sykehjem og barnehage gjennomfører et prosessorientert opplæringsopplegg for ledere, tillitsvalgte og verneombud i offentlige/private sykehjem og barnehager. AFI følger prosjektet.

Hensikten med bransjeprogrammet er å forebygge arbeidsmiljøproblemer, redusere sykefravær og frafall samt gi ny kunnskap om forbedringstiltak. Det foregår gjennom aktiv bruk av partssamarbeid, god rolleforståelse og –utøvelse og økt evne til å forbedre egen arbeidsplass.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) observerer, analyserer, dokumenterer og formidler læring og endring i virksomhetene underveis. Denne forskningen kan bidra til videreutvikling av det prosessorienterte opplegget, som er en pilot.

Forskningsspørsmålet er i tråd med de to innsatsområdene i IA-avtalen (forebyggende arbeidsmiljø og lange, hyppige, gjentakende sykefravær) og lyder:
 I hvilken grad virker driftsnært partssamarbeid inn på IA-avtalens mål om å bedre arbeidsmiljø, redusere sykefravær og frafall på kort og lengre sikt?

Metodene som brukes er kvantitative undersøkelser, kvalitative intervjuer og deltakende observasjon.