Motsetningsfylte institusjonelle logikker? Samspillet mellom utdanningssystemet og helse- og velferdsfeltet (InLog)

Prosjektet undersøker den viktige grenseflaten mellom utdanningssystemet og arbeidsorganisasjonene i helse- og velferdsfeltet.

Hensikten er å granske ulike oppfatninger om hva som er sentrale kvalifikasjoner for å utføre kvalitativt godt arbeid i helse- og velferdsfeltet. Forskningsspørsmålene er:

a) Hvordan kommer de institusjonelle logikkene i henholdsvis utdanningssystemet og helse- og velferdsfeltet til uttrykk i forståelser av hva det betyr å være en kvalifisert yrkesutøver?

b) Hva slags kompetanse etterspør arbeidsgiverne i helse- og velferdstjenestene, og er deres etterspørsel samstemte med kompetanseforståelsen i andre deler av feltet?

c) I hvor stor grad fungerer partnerskap og praksisutdanning som broer mellom utdanningssystemets og helse- og velferdsfeltets institusjonelle logikker?

d) I hvor stor grad fører politiske reformer og reorganisering av arbeids- og velferdsfeltet til endringer i forståelsene av hva som er kompetent velferdstjenestepraksis, slik disse uttrykkes av yrkesutøvere og ledere i feltet og i pensum for profesjonsutdanningene?

Datakildene inkluderer spørreskjemaundersøkelser til arbeidsgivere og yrkesutøvere, praksislærere og studenter, intervjuer med tjenestebrukere, tekster og dokumenter som høringsuttalelser, stillingsutlysninger og studieplaner.

Prosjektet organiseres i et samarbeid mellom universitetets tverrfaglige forskningsprogram – Helse, Omsorg og Velferd, Senter for profesjonsstudier og Arbeidsforskningsinstituttet, i samarbeid med Fakultet for samfunnsvitenskap og organisasjoner som representerer tjenestebrukerne.

Prosjektet har ferdigstilt en veileder for en brukermedvirkningsmetode som ble prøvd ut og videreutviklet i forbindelse med prosjektet.

Kontakt - prosjektleder

Laster inn ...