English version

Ivaretakelse av barn med funksjonsnedsettelser

Prosjektet undersøker om barn med funksjonsnedsettelser får ivaretatt sine grunnleggende rettigheter i møte med helse- og omsorgstjenesten.

Barnerettskonvensjonen har vært i kraft i over 30 år, og gjelder som norsk lov fra 2003. Konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ble ratifisert av Norge i 2013.

CRPD innebærer at barn med funksjonsnedsettelser skal sikres alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter på lik linje med andre barn. Barnets beste skal være det grunnleggende hensynet, og barn skal ha muligheten til å ha en stemme i alle avgjørelser som berører dem, i samsvar med barnas alder og modenhet. Barn med funksjonsnedsettelser har krav på hjelp for å kunne utøve denne rettigheten (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2013).

I prosjektet spør vi: Får barn med funksjonsnedsettelser ivaretatt sine grunnleggende rettigheter i møte med helse- og omsorgstjenesten?

Vi intervjuer fagfolk i helse- og omsorgstjenesten og gjennomfører survey blant foresatte til barn med funksjonsnedsettelser for å belyse problemstillingen. I tillegg gjennomfører vi et fokusgruppeintervju med unge med funksjonsnedsettelser. 

En viktig målsetting er å fremskaffe kunnskap som gir oppdragsgiver et grunnlag for å vurdere om det er nødvendig med tiltak rettet mot helse- og omsorgstjenesten for å styrke ivaretakelsen av alle barns rettigheter.

Aktuelt fra prosjektet

6-årig lyshåret gutt sitter og ser på et nettbrett og har hånd med pekefinger opp i været.
Manglende kursing gir barn med funksjonsnedsettelse dårligere tilbud

Kommunens fagpersoner får ikke kursing i barnekonvensjonen – barn med funksjonsnedsettelse kan dermed gå glipp av rettigheter de har krav på, viser fersk rapport.