Lokal rettshjelp for barnefamilier

Prosjektet vil bidra til å heve folks levekår, fysiske og psykiske helse gjennom å bistå med lokal rettshjelp og rettighetsinformasjon.

Bydel Gamle Oslo er en bydel med store levekårsutfordringer, høy barnefattigdom og minoritetsandel, og lav sysselsetting, spesielt i området som er tilknyttet ”Tøyenløftet”. Prosjektet vil tilby gratis juridisk rådgivning i samarbeid med JussBuss/JURK og Bydel Gamle Oslo slik at barnefamilier på Tøyen kan få bistand i rettslige spørsmål de møter på i sin hverdag. Prosjektet vil dokumenteres og evalueres med mål om stabil framtidig finansiering.

Målsetting for prosjektet: Overordnet målsetting er å bedre vanskeligstilte barn og unges levekår på Tøyen gjennom å hjelpe utsatte barnefamilier med gratis rettshjelp i eget lokalsamfunn, og slik styrke deres psykiske og fysiske helse. Prosjektet vil ha overføringsverdi til andre bydeler, byer og kommuner i Norge.

Hvordan vil du måle effekten du er ute etter: Prosjektet vil opprette et tilbud og bidra med juridisk rådgivning til barnefamilier og andre beboere på Tøyen som trenger bistand.

Vil styrke kunnskap om rettigheter og plikter

Prosjektet har som mål å styrke og utvikle beboernes kunnskap om rettigheter og plikter gjennom en økt forståelse av det norske systemet. Det vil også være viktig å øke forvaltningens evne til å utvikle innovative løsninger for å dekke denne gruppens behov, og å øke samarbeidspartnernes kompetanse i å dokumentere arbeidet sitt.

For å måle effekten av tilbudet vil prosjektet sikre dokumentasjon gjennom:

Prosjektet vil også måle effekten kvantitativt, ved å dokumentere antall saker, type brukere, og utfall av eventuell behandling.

Prosjektet uføres på oppdrag fra Redd Barna, finansiert av ExtraStiftelsen.