Midtveisevaluering av program for folkehelsearbeid

Prosjektet er en midtveisevaluering av den statlige, nasjonale satsingen Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027.

Om prosjektet

Hovedmålsettingen i programmet er at kommunene skal jobbe mer systematisk, kunnskapsbasert og langsiktig med folkehelsearbeid, integrere psykisk helse og rusmiddelforebygging som del av dette og ha barn og unge som en prioritert målgruppe. Det viktigste virkemiddelet er etableringen av en tilskuddsordning for utvikling og utprøving av metoder og tiltak i kommunene.

Evalueringen vil ta for seg tiltaksutviklingen i kommunene og fylkeskommunens rolle, inkludert hvordan programmets fokus på samskaping – mellom aktører på ulike nivå, i ulike tjenester, i sivilsamfunnet, samt forsknings- og kompetansemiljø – utformes og iverksettes.

Prosjektet er organisert i tre moduler:

Midtveisevalueringen skal gi en samlet vurdering av hvordan innretning og gjennomføring av programmet bidrar til at programmets hovedmål kan nås. Det inkluderer anbefalinger om hvordan satsingen kan implementeres og eventuelt justeres i den resterende programperioden, hvordan nasjonale aktører kan understøtte de involverte aktørene samt hvordan satsingsområdene i programmet kan videreføres etter utløp av programperioden.

Laster inn ...