English version

Mobilitet blant eldre på boligmarkedet − holdninger, drivere og barrierer

Dette prosjektet om eldre og mobilitet på boligmarkedet er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra NIBR og NOVA ved OsloMet.

På bakgrunn av en representativ surveyundersøkelse, flyttedata fra SSB og kvalitative intervjuer, analyserer vi hvordan og i hvilken grad eldre og seniorer tilpasset sitt boligkonsum ved å utbedre sin nåværende bolig og/eller flytte til en mer egnet leilighet. Dette er et forskningstema som er svært aktuelt i en situasjon hvor vi blir stadig flere eldre i by og bygd.

I prosjektet analyserer vi nærmere bestemt følgende tema og problemstillinger:

Prosjektet er et av flere forskningsprosjekter som berører temaet eldre og bolig, ledet av Seksjonen for aldersforskning og boligstudier ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA de siste årene.