English version

Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda

Prosjektet handler om barneverntjenestens og fylkesnemndas håndtering av saker om omsorgsovertakelse i familier med etnisk minoritetsbakgrunn.

Prosjektets overordnende målsetting er å få kunnskap om hvorvidt, og i så fall på hvilke måter, og med hvilke implikasjoner, barnevernets håndtering av saker med ulike kategorier minoritetsbarn skiller seg fra håndteringen av saker med majoritetsbarn.

Datamaterialet vil være vedtak og saksmapper fra fylkesnemnda.

Studien vil ikke være en fullstendig kartlegging av barneverntjenestens arbeid, men vil løfte frem noen mønstre og temaer som kan være utfordrende eller problematiske i barnevernets arbeid med etniske minoritetsfamilier.