Opsjon 1 - Pilotering av utvalgte tiltak fra evaluering av tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak

Hensikten med pilotstudien er å vurdere gjennomførbarhet av en fremtidig randomisert kontrollert studie (RCT) «Morsmålsstøtte».

Dette innebærer for det første å prøve ut en definert versjon av «Morsmålsstøtte» og vurdere eventuelle justeringer. For det andre innebærer det å teste om det planlagte RCT-designet lar seg gjennomføre i praksis.
Studien følger CONSORT-retningslinjer for pilotstudier, som innebærer kvalitative vurderinger av målgruppe og kontekst, utarbeidelse av tiltaksbeskrivelse, kvalitativ vurdering av randomiseringsprosedyrer og styrkeberegninger for en fremtidig RCT

Vi vil pilotere spørreundersøkelser som er tiltenkt brukt i RCT, dvs. spørreundersøkelser til deltakere og lærere i tiltaks- og sammenligningsgrupper, og vurdere undersøke svarprosenter på spørreundersøkelser og manglende data.

For å validere måleinstrumenter vil vi intervjue deltakere og lærere i etterkant av hver spørreundersøkelse. Vi vil også intervjue morsmålsassistentene. Her vil vi spesielt utforske om morsmålsassistentenes svar på spørreundersøkelser, administrativ informasjon og språktester er treffende, og hvordan vi evt. bedre kan fange opp ønsket informasjon. Dersom aktørene ikke forstår spørsmål eller ikke mener de er relevante vil vi vurdere å justere eller erstatte disse med andre spørsmål eller datakilder i en RCT. Styrkeberegninger for en evt. RCT vil følge konvensjonelle standardarder.