Pårørendeveileder

Familien - eller pårørende - til mennesker med alvorlige psykiske vansker føler seg ofte marginalisert og ignorert av psykisk helsevern. Dette prosjektet har som mål å forbedre helsetjenestene og den psykososiale helsen til pasient og pårørende gjennom implementering av evidensbaserte tiltak og gode praksiser for pårørende-involvering.

Norge har hatt nasjonale føringer for pårørende-involvering i flere år, og en revidert veileder ble publisert i 2017, men forskning viser at pårørende-involvering fortsatt er mangelfull.

Prosjektet skal kartlegge implementeringen av de nasjonale anbefalingene, undersøke hemmere og fremmere for implementering, samt moralske dilemmaer og motstridende interesser. Det vil også utvikles et omfattende implementerings-støtteprogram med effekt-målinger for pasient, pårørende og ansatte.

Prosjektet kombinerer responsiv og deltakende aksjonsforskningsmetodikk med et kluster-randomisert design, politisk økonomisk analyse og empirisk etikk, og tverrfaglighet.

Prosjektet eies av Universitetet i Oslo, Senter for medisinsk etikk. AFI, ved Reidun Norvoll,  har ansvar for arbeidspakken som omhandler den politiske økonomiske analysen av forhold som innvirker på implementeringen av pårørendeveilederen i prosjekter der det skal gjøres dokumentanalyser og intervjuer med sentrale stakeholdere.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (HELSEVEL) og er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for medisinsk etikk, UiO, Ahus og Høgskolen i Innlandet.

  • Prosjektmedarbeidere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    Universitetet i Oslo

    Akershus universitetssykehus