English version

Følgeevaluering av pilotprosjekt om minoritetsrådgivere på ungdomsskoler og voksenopplæringssentre

Forskere ved NOVA skal evaluere to pilotprosjekter for utvidelse av ordningen med minoritetsrådgivere til ungdomsskoler i utsatte byområder og voksenopplæringssentre.

Forskningen skal undersøke om disse utvidelsene av minoritetsrådgiverordningen bidrar til at «flere barn og unge som står i fare for, eller utsettes for, negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse får hjelp og oppfølging» (jf. mandat).

Forskerne vil også undersøke om mandatet og målene minoritetsrådgiverordningen gjenspeiler de utfordringene som minoritetsrådgiverne møter i sitt arbeid på ungdomsskoler og voksenopplæringssentre.

Minoritetsrådgivere kommer i kontakt med elever i ulike livssituasjoner og dermed også ulike behov. Forskerne legger derfor vekt på å gå i dybden og undersøke variasjon og bredde i brukerbehovene og forventingene til minoritetsrådgivere, gjennom dybdeintervjuer og feltarbeid.

Prosjektet er tilknyttet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet).

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...