Profesjonsfellesskap i videregående skole 1960-2017

Prosjektet søker å kartlegge profesjonsfellesskap i den videregående skolen i perioden 1960-2017 og sammenligne utviklingen i Norge med andre Europeiske land.

I løpet av de siste 60 årene har den norske skolesektoren gjennomgått store endringer. Etableringen av et 9-årig skoleløp og opprettelsen av den videregående skolen har ført til en stadig tettere integrering av de ulike skoleslagene, en mer sammensatt elevgruppe og en stadig mer elevorientert pedagogikk. Samtidig med endringen i skolens innhold og pedagogikk har rammen for og innholdet i profesjonsfellesskapene også vært gjenstand for store endringer.

Prosjektet søker å kartlegge profesjonsfellesskap i den videregående skolen i perioden 1960-2017. Med profesjonsfellesskap forstås de organ hvor yrkesutøvere kan diskutere og behandle spørsmål knyttet til egen profesjonsutøvelse, herunder skoleråd, lærerråd, fagseksjoner, fagforening, skoleutvalg, medbestemmelsesorgan. Hvem og hva har definert innholdet og arbeidsformen i profesjonsfellesskapene i skolen, og hvordan har dette endret seg de siste 60 årene? Prosjektet søker videre å se hvordan utviklingen i profesjonsfellesskapene i Norge er sammenlignet med andre Europeiske land.

Prosjektet vil bli gjennomført med bakgrunn i analyse av møtereferater for ulike profesjonsfellesskap, og intervjuer ved utvalgte skoler i Norge i perioden 1960-2017.

Hovedveileder: Fredrik Thue
Biveileder: Sølvi Mausethagen  
 

Kontakt

Laster inn ...