English version

Seksuelle krenkelser i innvandrerbefolkningen - erfaringer med hjelpesøking og anmeldelse

Forskerne skal undersøke om personer i innvandrerbefolkningen som har blitt utsatt for seksuelle krenkelser sjeldnere oppsøker hjelp eller anmelder enn utsatte uten slik bakgrunn.

Prosjektet handler om hjelpesøkings- og anmeldelsesatferd blant personer i innvandrerbefolkningen som har vært utsatt for seksuelle krenkelser/overgrep/voldtekt. Utgangspunktet er en antakelse om at denne gruppa sjeldnere oppsøker hjelp eller anmelder til politiet enn utsatte uten slik bakgrunn.

Formålet er å få økt kunnskap om hvorvidt denne antakelsen stemmer, hva som i så fall kan være årsaker til og konsekvenser av dette og hva som kan gjøres for at flere søker hjelp og anmelder seksuelle overgrep.

Gitt prosjektets begrensede rammer, vil data hovedsakelig bestå av erfaringer og refleksjoner fra instanser som har kontakt med de som faktisk har søkt hjelp og/eller anmeldt, og eventuelt kontakt med personer som har vurdert, men valgt bort hjelp/anmeldelse. Det vil særlig bli lagt vekt på å få frem faktorer som hemmer eller fremmer at personer i målgruppen oppsøker hjelp og anmelder.

Oppdraget er forankret i tiltak 32 i regjeringens handlingsplan mot voldtekt (2019-2022): Økt kunnskap om hvorvidt innvandrergrupper sjeldnere oppsøker hjelp/anmelder voldtekt enn andre utsatte, og hvordan dette eventuelt har innvirket på deres liv. 

Forskningsdesign

  1. Gjennomgang av relevant foreliggende forskning og statistikk om seksuelle krenkelser og tilbøyelighet til å oppsøke hjelp og/eller anmelde voldtekt i innvandrerbefolkningen i Norge, sammenlignet med tilsvarende i befolkningen generelt. 
  2. Kvalitativ intervjustudie blant relevante tjenester i offentlig og sivil sektor som har direkte kontakt med målgruppen. 
  3. Intervjuer med et lite antall nøkkelinformanter blant utsatte.