Stedsanalyse Tøyen

Oslo kommune v/Bydel Gamle Oslo ønsket en bred stedsanalyse av Tøyen som kunnskapsgrunnlag for Områdeløft Tøyen.

Prosjektbeskrivelse

Områdeløft

Bakgrunnen for prosjektet er at Bydel Gamle Oslo har fått ansvaret for å lede et Områdeløft for Tøyen i femårsperioden 2014-2018. Områdeløft er en metode og et utviklingsprogram for å gjennomføre helhetlig innsats i levekårsutsatte områder utviklet av Husbanken i samarbeid med Oslo kommune, og arbeidet på Tøyen skal bygge på erfaringene fra Groruddalssatsningen og Oslo sør-satsingen.

Dette er hovedproblemstillingene for prosjektet: 

Oppdraget er tematisk klart avgrenset, og vi legger vekt på analyser som får frem beboernes ønsker og behov gjennom tett kontakt med befolkningen og observasjoner av dagligliv på Tøyen. Forskergruppen har et etablert nettverk av lokale kontakter og nøkkelinformanter på Tøyen som vil gi oss tilgang til ulike grupper, inkludert det som i utlysningen betegnes som stedsanalysens største utfordring: å få fram «de stille stemmene» på Tøyen. I analysen ser vi demografiske, sosiokulturelle og fysiske dimensjoner på Tøyen i sammenheng. Basert på de samlede analysene vil vi gi anbefalinger for tiltak og innsatsområder som ligger innenfor rammene og virkemidlene i områdeløftet.

Analyse av demografi og levekår

Den kvantitative analysen av demografi og levekår baserer seg på registerdata hvor sentrale trekk ved befolkningssammensetning, flytting og boligstruktur i det avgrensede Tøyenløft-området studeres over tid og i relasjon til bydelen og byen som helhet. For å få et bedre grep om beboernes ønsker og behov suppleres disse analysene med funn fra tre brede eksisterende surveyer som allerede er gjennomført, og som gir et representativt bilde av hvordan ungdom, den etnisk norske majoritetsbefolkningen og befolkningen som helhet vurderer nærområdet sitt.

Analyse av stedsbruk og områdets styrker og svakheter

Her vil deltagende observasjon, ulike intervju- og formidlingsformer, samt forskningsbasert workshop-metodikk inspirert av tjenestedesign benyttes for å få et utfyllende bilde av hvordan Tøyens beboere selv oppfatter nærmiljøets kvaliteter og mangler, og hvordan de bruker – eller ikke bruker – området i sine dagligliv. Medvirkningskomponenten er en integrert del av det kvalitative metodedesignet, og vil gi en tilleggseffekt ved at stedsanalysen danner kontaktnettverk og møtepunkter for beboeres videre deltakelse og engasjement i Områdeløftet.

Tilslutt vil vi se de ulike analysene i sammenheng, og basert på beboernes ønsker og faglige vurderinger, komme med konkrete anbefalinger om hvilke tiltak og innsatsområder man bør satse på i områdeløftet på kort og lang sikt. Dette skreddersydde metodiske opplegget vil sikre at analysene og forslagene får en solid forankring hos Tøyens svært sammensatte lokalbefolkning.

Rapport

Rapporten "Hva nå Tøyen?" ble levert høsten 2015. 

Prosjektmedlemmer

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...