English version

Treffsikker bosetting av flyktninger

I dette prosjektet skal NOVA undersøke hva IMDi må vite om kommuner og flyktninger for å i større grad kunne drive treffsikker bosetting.

Flyktningers kompetanse er en ressurs som ikke utnyttes godt nok. Lokale arbeidsmarkeder har ulike behov, og flyktninger har ulik kompetanse, slik at en matching mellom flyktninger og arbeidsmarked krever god planlegging og organisering. Rask og treffsikker bosetting er et hovedmål for IMDis arbeid, som skal bidra til høyere sysselsetting blant nyankomne flyktninger gjennom bedre kobling mellom bosetting, medbrakt kompetanse, kvalifisering, utdanning og regionale arbeidskraftsbehov. Hva må IMDi vite om kommuner og flyktninger for å i større grad kunne drive treffsikker bosetting? I prosjektet defineres treffsikker bosetting som «bosetting som øker sannsynligheten for utdanning, kvalifisering og arbeid».

Prosjektet skal søke å svare på fem spørsmål

  1. Hvilke modeller for treffsikker bosetting er aktuelle?
  2. Hvilken informasjon om den som skal bosettes, må man ha til arbeidet med å koble flyktninger og kommune? 
  3. Er det behov for tilpasninger av kartleggingsarbeidet i mottak for å sikre tilstrekkelig og riktig informasjon i arbeidet med å koble flyktninger og kommuner? 
  4. Hvilken kunnskap om kommunene er hensiktsmessig og nødvendig for at kompetansekartlegging skal være til nytte for treffsikker bosetting?
  5. Hvordan bør kunnskapen systematiseres for å være oppdatert og tilgjengelig for brukerne?

For å undersøke dette, vil vi gå gjennom internasjonal forsknings- og policylitteratur og analysere suksessrate og overførbarhetsgrad, utføre en survey som sendes bosettingskommunene, og intervjue viktige aktører på feltet.

Aktuelt fra prosjektet

En sykepleier forbereder en sprøyte, i bakgrunnen ligger en pasient som snakker med en lege.
Flyktningers kompetanse er underutnyttet

En god matching av flyktningers yrkeskompetanse og kommunenes behov for arbeidskraft vil øke sannsynligheten for at flyktninger kommer raskere i arbeid og for en mer vellykket integrering.