U+MxV (Ung medvirkning)

Prosjektet U+MxV (Ung medvirkning) skal kartlegge hvordan medvirkning fra ungdom foregår i norske kommuner, samt bidra til styrke medvirkningsprosesser i arbeidet med å fremme gode oppvekstvilkår.

Det finnes i dag lite systematisk kunnskap og kunnskapsoversikter om medvirkningsmetoder i kommunene og hvordan disse kan brukes på best mulig måte. 

En sentral utfordring for kommunene er hvordan ungdom blir involvert i lovpålagte medvirkningsprosesser på en måte som gir reell innflytelse, samtidig som ungdommene får en opplevelse av mestring, å bli sett og hørt, og en mulighet til å bli en vedvarende ressurs i sine nærmiljøer. 

Prosjektet skal derfor skaffe kunnskap og erfaringer med medvirkningsprosesser i Norge og de øvrige nordiske land gjennom dokumentstudier og intervjuer. 

Prosjektet skal også bidra til å styrke konkrete, kommunale samskapingsprosesser hvor ungdom og foreldre involveres. På den måten skal vi få mer kunnskap om hvordan kvaliteten på medvirkning kan heves. Prosjektet skal derfor, i samarbeid med inntil seks utvalgte kommuner og lokale unge medforskere, organisere samlinger med ungdom, foreldre og andre relevante voksne aktører rundt reelle regulerings- og tiltaksprosesser.

I ytterligere fire kommuner vil forskergruppen gjøre intervjuer og dokumentanalyser, for å undersøke hvordan medvirkning med unge gjennomføres i praksis, i den kommunale forvaltningen, og i hvilken grad Ungdata-resultatene benyttes aktivt inn i medvirkningsarbeidet.

Prosjektet skal også gi anbefalinger til utvikling av modeller for medvirkning som er fleksible, overførbare mellom kontekster og som gir reell nytteverdi i bruk.